הגנת הפרטיות

הגנת הפרטיות

הזכות לפרטיות הוכרה במשפטנו כזכות חוקתית ואף עוגנה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו הקובע: "כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו".

החוק העיקרי המסדיר את השמירה על הפרטיות הינו חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. החוק קובע כי "לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו".

פגיעה בפרטיות נחשבת בין היתר:

(1)   בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת;

(2)   האזנה האסורה על פי חוק;

(3)   צילום אדם כשהוא ברשות היחיד;

(4)   פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו;

(4א) פרסום תצלומו של נפגע ברבים שצולם בזמן הפגיעה או סמוך לאחריה באופן שניתן לזהותו ובנסיבות שבהן עלול הפרסום להביאו במבוכה, למעט פרסום תצלום בלא השהיות בין רגע הצילום לרגע השידור בפועל שאינו חורג מהסביר באותן נסיבות; לעניין זה, "נפגע" – מי שסבל מפגיעה גופנית או נפשית עקב אירוע פתאומי ושפגיעתו ניכרת לעין;

(5)   העתקת תוכן של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפרסום, או שימוש בתכנו, בלי רשות מאת הנמען או הכותב, והכל אם אין הכתב בעל ערך היסטורי ולא עברו חמש עשרה שנים ממועד כתיבתו; לענין זה, "כתב" – לרבות מסר אלקטרוני כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001;

(6)   שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו, לשם ריווח;

(7)   הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי עניניו הפרטיים של אדם;

(8)   הפרה של חובת סודיות לגבי עניניו הפרטיים של אדם, שנקבעה בהסכם מפורש או משתמע;

(9)   שימוש בידיעה על עניניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה נמסרה;

(10)  פרסומו או מסירתו של דבר שהושג בדרך פגיעה בפרטיות;

(11)  פרסומו של ענין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות עברו המיני, או למצב בריאותו, או להתנהגותו ברשות היחיד.

פגיעה בפרטיות מהווה הן עוולה אזרחית המאפשרת תביעת פיצויים וסעדים נוספים וכן מהווה עבירה פלילית חמורה עם עונש מקסימום של עד 5 שנות מאסר.

משרדנו מטפל בכל הסוגיות העוסקות בהגנת הפרטיות החל משלב עריכת החוזים, טפסי ההסכמה, ייעוץ וליווי משפטי, וכלה בניהול משפטים העוסקים בפגיעה בפרטיות.

עורך דין יוסי חכם ממשרדנו אף מרצה בתחום והרצה בנושאים אלו במכללות לחוקרים פרטיים ובמקומות נוספים.