זכות להיעדרות מהעבודה כשבן/בת הזוג במילואים

בתאריך 3.7.17 נכנס לתוקף תיקון מס' 58 לחוק עבודת נשים, התשע"ז -2017 (להלן- "חוק"), אשר הוסיף את סעיף 7(6) לחוק הקובע כי עובדת רשאית להעדר מעבודתה במשך שעה אחת ביום בתקופה שבה בן זוגה שוהה בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות מילואים, התשס"ח-2008, ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:

  1. תקופת המילואים של בן הזוג לא תפחת מחמישה ימים רצופים;
  2. לעובדת ילד שטרם מלאו לו 13 שנים הנמצא עמה;
  3. העובדת מועסקת במשרה מלאה לפי הנהוג במקום עבודתה;
  4. העובדת הודיעה למעסיקה על מימוש הזכות בהתאם לסעיף זה, והציגה לפניו אישור המעיד על שירות המילואים של בן זוגה.

חריגים:

  • עובדת אינה רשאית לממש זכות זו בימים בהם היא נעדרת מהעבודה בשל מימוש הזכות לשעת הורות, בהתאם לחוק (תקופה של ארבעה חודשים מתום חופשת הלידה) או לפי הנהוג במקום עבודתה בעניין שעת הורות או לפי הנהוג במקום עבודתה בעניין קיצור שעות עבודתה בשל הורות.

ויובהר- ככל שהעובדת זכאית להעדר מעבודתה פחות משעה אחת ביום, אזי היא זכאית להיעדר מעבודתה ביתרת הזמן שבין ההסדר הנהוג במקום עבודתה כאמור ובין שעה אחת.

  • ראש רשות הבטחון רשאי בהחלטה מנומקת בכתב, לקבוע כי זכות זו לא תחול על חלק מעובדי אותה הרשות, בשל צורך מבצעי חיוני. אולם החלטה כאמור תעמוד בתוקפה לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים ויהיה ניתן להאריכה בתקופות נוספות שלא יעלו על שבעה ימים כל אחת. לעניין זה, "רשות ביטחון" – שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר או הרשות הארצית לכבאות והצלה;

הבהרות חשובות:

  • זכותה של העובדת להיעדרות של שעה אחת היא החל מהיום הראשון לשירות המילואים.
  • זכות זו חלה גם על עובד שבת זוגו שוהה בשירות מילואים, בשינויים המחויבים.
  • ההיעדרות המותרת בהתאם לזכות זו היא נוסף על הפסקות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, ואין מנכים אותה משכר עבודה.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2017