בית המשפט העליון – לא הופר פטנט

בתאריך 12.1.14 ניתן פסק דין של בית המשפט העליון בהמשך לערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, אשר דחה תביעת מליונים להפרות פטנט ומדגם בערכות פריצה קרה אשר סופקו למשרד הביטחון.

את החברה הזוכה בערעור ייצג עו"ד יוסי חכם ממשרד חכם את אור-זך, עורכי דין.

בית המשפט קבע כי אין ולא היתה הפרת פטנט. בית המשפט קיבל את טענת עו"ד חכם לפיה הפטנט לא היה כשיר לרישום וקבע בין היתר כי:

"סיכומו של דבר, כי בעת רישום הפטנט הסתירה הידרו נע מרשם הפטנטים מידע משמעותי רב על מוצרים דומים הקיימים בשוק, מידע שאילו היה בפני הרשם, יש להניח כי לא היה מאשר את רישום הפטנט.".

כמו כן אפילו ללא ביטולו של הפטנט קבע בית המשפט כי לא היתה כל הפרה של הפטנט.

"החוק מעניק לבעל הפטנט הגנה כפולה מפני ניצול ללא רשות או שלא כדין של האמצאה בה עוסק הפטנט, כך שההגנה תעמוד בין אם הניצול נעשה בדרך שהוגדרה בתביעות הפטנט, ובין אם תיעשה בדרך דומה שיש בה ניצול מהותי של הגרעין ההמצאתי, המכונה 'עיקר האמצאה'. על מנת למנוע נטילת עיקר ההמצאה בדרכים שונות, כגון על ידי שינויים ברכיבי האמצאה המוגנת או החלפה של הרכיבים

המוגנים בפטנט ברכיבים אחרים, פותחו בפסיקה דוקטרינת הוואריאנטים ודוקטרינת האקוויוולנטים. בקליפת אגוז, על פי דוקטרינות אלה יש לבחון את עיקר ההמצאה בחינה מהותית, תוך "ניטרול" שינויים ברכיבים או החלפה של רכיבים או שינוי מבני אחר שאינו מהותי להשגת הפונקציה של הפטנט. במקרים מעין אלה, נקבע כי אין לאפשר למפר "לרמות" את הפטנט (וראו: ע"א 407/89 צוק אור בע"מ נ' קאר סקיוריטי בע"מ, מח (5) 689 (1994); עניין היוז, עמ' 72-71).

משהותרנו על כנה את מסקנת בית משפט קמא כי עיקר האמצאה נשוא הפטנט, אם בכלל, הוא התקן הטבעת המסתובבת, ניתן לקבוע על נקלה כי אין לראות בערכת סאן ככזו המפרה את הפטנט שנרשם לזכות הידרו נע."

כמו כן אישר בית המשפט העליון את הפסיקה אשר ביטלה את המדגמים הרשומים ודחה את יתר התביעות בגין גניבת עין וכד'.

בית המשפט דחה את הערעור כולו וחייב את המערערים בהוצאות המשיבים בסך כולל של 100,000 ש"ח.

עא 7623/10 הידרונע נ' סאן – לחצו לקריאת פסק הדין המלא מאתר נבו