קיצור שבוע העבודה, שעות נוספות ומשמרות לילה

מאת:עו"ד יוסי חכם

ביום 15/3/18 נחתם צו הרחבה ע"י שר העבודה לפיו הורחבה תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי שמספרו 7019/2017 אשר נחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין ההסתדרות הכללית החדשה, ביום 29.03.17.

צו ההרחבה פורסם ביום 19/3/18 (י"פ 7732) ונקבע בו כי הוראות צו ההרחבה יחולו על כל העובדים והמעסיקים בישראל החל מתאריך 1 באפריל 2018.

צו זה אשר עוסק בקיצור שבוע העבודה אשר הינו חלק ממספר מהלכים אשר ננקטו בתקופה האחרונה, ובכלל זה שינוי ההיתרים להעסקה בשעות נוספות, ושינויים לגבי עבודה במשמרות לילה.

במאמר זה ננסה לעשות סדר, עד כמה שאפשר, במהות השינויים והשפעתם על העובדים והמעסיקים.

קיצור שבוע העבודה

שינוי מהותי ראשון הינו קיצור שבוע העבודה משבוע עבודה של 43 שעות לשבוע עבודה של 42 שעות. השינוי מכוון לעובדים שעובדים משרה מלאה, דהיינו יותר מ-42 שעות.

נוסח צו ההרחבה אינו חף מבעיות, ונפרט להלן את סעיפי הצו בליווי הסברים והשלכות:

2.1. – "היקף שבוע עבודה במשק יקוצר בשעה אחת, כך ששבוע העבודה יעמוד על 42 שעות עבודה, בלא הפחתה בשכר"

למעשה לא רק שאורך שבוע העבודה מתקצר, דבר שיש לו השלכות עם תשלום שעות נוספות, אלא הקיצור הינו ללא הפחתת שכר.

2.2. – "קיצור שבוע עבודה יבוצע על-ידי הפחתת שעת עבודה אחת ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה (להלן – היום המקוצר)"

הפחתת שעת העבודה כאמור תחול ביום מוגדר וקבוע במהלך השבוע.

יש לשים לב כי לא ניתן להפחית את השעה באופן יחסי על פני השבוע, אלא זה חייב להיות שעה ביום, וכן ביום קבוע.

הצו אינו עונה לשאלה האם מדובר ביום מקוצר מוגדר לעובד או ביום מקוצר קבוע המוגדר לעובדים כולם. דהיינו, לא ברור מהצו האם ניתן לקבוע לעובד מסוים יום מקוצר שונה מלעובד אחר, או שיש לקבוע יום מקוצר אחיד לכולם.

לדעתנו ניתן לקבוע יום מקוצר שונה לעובדים שונים.

* מתבקש, כדי לחסוך ויכוחים עתידיים, להודיע בכתב על שינוי תנאי עבודה בדבר היום המקוצר, ולעדכן את ההודעה על תנאי עבודה באופן שתפרט מהו היום המקוצר לגבי עובדים חדשים שנקלטים.

2.3. – "היום המקוצר ייקבע בהתאם לצורכי העבודה ולמקובל המפעל, וככל הניתן בהתחשב בבקשות ובצורכי העובדים"

המעסיק הוא זה שייקבע את יום העבודה המקוצר, בהתאם לצרכי העבודה, וייקח בחשבון ככל הניתן בקשת העובד. נזכיר כי על המעסיק חלה חובה לפעול בתום לב ובדרך מקובלת.

2.4. – "כאשר צורכי העבודה מחייבים זאת, רשאי המעסיק לשנות את היום שנקבע כיום מקוצר בשבוע ובלבד שיינתן לעובדים יום מקוצר אחר באותו שבוע, וככל הניתן בהתחשב בבקשות וצורכי העובדים"

כפי הנראה אין הכוונה לשינוי ארעי של שבוע מסוים אלא החלפה באופן קבוע של היום. לדוגמה עובד (או כלל העובדים) אשר היום המקוצר שלו היה יום ב' ועכשיו ישונה היום באופן קבוע ליום ד'.

* תשומת הלב כי שינוי פרטני כאמור מצריך לדעתנו שימוע לעובד.

* שינוי ברמה המפעלית יצריך מן הסתם מו"מ מול ועד העובדים ו/או ארגון העובדים

2.5. – "למען הסר הספק היה והעובד יידרש לעבוד בשעה המופחתת ביום המקוצר עקב צורכי עבודה, יעבוד העובד בהתאם לנדרש ובהתאם להוראות הדין, ותשולם לו תמורה בגין עבודה בשעה נוספת"

אורך יום העבודה המקוצר למעשה תלוי באורך שבוע העבודה. בשבוע עבודה של 5 ימים הוא יהיה 7.6 שעות ואילו בשבוע עבודה של 6 ימים הוא יהיה 7 שעות.

ככל ויידרש העובד לעבוד בשעה המופחתת ביום המקוצר שהוגדר לו, תשולם לו בעד עבודתו בשעה זו תמורה בגין עבודה בשעה נוספת בשיעור 125%.

2.6. – "במקומות עבודה שבהם עובדים בעבודת משמרות יקבע המעסיק את שעות העבודה של כל משמרת ואת סדרי העבודה בהתאם לצורכי העבודה, כתוצאה מהשינוי על פי הסכם זה"

ראו בהמשך המאמר את השינויים לגבי שעות נוספות ועבודת לילה.

2.7. – "למען הסר הספק, קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות שבועיות יחול גם על עובדים העובדים כיום יותר מ-42 שעות בשבוע, אך פחות מ-43 שעות בשבוע"

למעשה צו ההרחבה חל רק על עובדים אשר מועסקים במשרה מלאה של יותר מ-42 שעות.

לשאלה האם לצו יש השפעה על שכרם של עובדים אשר מועסקים במשרה חלקית או על שכר מינימום, ראו בהמשך.

2.8. – "בהתאמה לקיצור שבוע העבודה כאמור, שכר השעה יחושב על בסיס של 182 שעות לחודש עבודה"

המשמעות מבחינת עובד במשרה מלאה היא העלאת ערך שכר השעה שלו. לדוגמה אם עובד עבד במשכורת חודשית של 6,000 ₪ הרי קודם לשינוי שכרו השעתי היה 32.26 ₪ (המשכורת מחולקת ב-186) ואילו לאחר השינוי יהיה שכרו השעתי 32.97 ₪ (המשכורת מחולקת ב-182)

* יש לוודא את התאמת יתר תשלומי השכר הנדרשים משינוי ערך השעה. כך לדוגמה לעובד לעיל יש לשלם שעות נוספות באופן שנגזר מערך השעה החדש.

2.9. – "אין בהוראות צו זה כדי לגרוע מהוראות הסכמים והסדרים מיטיבים של שעות עבודה ומנוחה הנוהגים ערב חתימת צו זה"

עובדים אשר להם תנאים טובים יותר לא יפגעו מהשינוי.

2.10. – "הפחתת שעת העבודה לפי צו זה לא תהווה עילה לתביעת תוספות שכר או להפחתת שעות עבודה או לשינויים בתנאי העבודה של העובדים המועסקים לפני תחילת צו זה 42 שעות או פחות"

סעיף זה הינו מהותי שכן הוא מדגיש את העובדה שהשינוי חל רק על עובדים במשרה מלאה ואינו אמור להשפיע על עובדים העובדים במשרה חלקית.

לעניין המחלוקת האם שכר המינימום השעתי לעובדים במשרה חלקית השתנה, ראו בהמשך.

2.11. – "זכויות צבורות של עובדים (כגון חופשה ומחלה) במקומות עבודה שבהם שיטת החישוב נעשית על בסיס "שעות עבודה", יותאמו זכויות אלה לשיעור הצמצום בשעות העבודה כאמור בצו זה"

יש כמובן צורך לערוך את השינויים הן בצבירות והן בתשלומים. שינוי זה פועל לשני הכיוונים. כך לדוגמה אם עובד חלה ונעדר ביום המקוצר דמי המחלה אמורים לשקף את שווי היום המקוצר, והוא הדין לגבי זכויות נוספות.

2.12. – "למען הסר הספק, הוראות סעיף 2 לא יחולו על מי שחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, אינו חל עליו מכוח הוראות סעיף 30(א) לחוק האמור".

השינוי אינו משפיע על עובדים שחוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל עליהם. עסקינן בעיקר בעובדים דוגמת מנהלים בכירים, עובדים בתפקידי אמון מוגבר ועובדים אשר לא ניתן כלל לפקח על שעות העבודה שלהם.

* מכאן שלחוק אין כל השפעה על עובדים העובדים, כדין, במשכורת גלובלית. לגבי ההשפעה על עובדים העובדים במשכורת חודשית ומקבלים תוספת גלובלית ראו בהמשך.

 האם צו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה שינה את שכר המינימום השעתי?

התשובה לשאלה זו תלויה בראש ובראשונה את מי שואלים, שכן עמדת ההסתדרות שונה מעמדת ארגוני המעסיקים.

נתחיל בכך שלגי עובדים במשרה מלאה הרי בפועל שכר המינימום עלה שכן אם עובד שקיבל קודם שכר מינימום חודשי קיבל 5,300 על תקן של כ-186 שעות, הרי כעת הוא יקבל את אותו שכר על תקן נמוך של 182 שעות בחודש. הוא הדין לגבי עובד שעתי אשר עבד במשרה מלאה בשכר מינימום שעתי של 28.49 ₪ ועכשיו ללא הפחתה בשכר אמור לעבוד בפחות שעה בשבוע, ומכאן ששכרו השעתי החדש יהיה 29.12 ₪.

הבעיה הינה לגבי עובדים במשרה חלקית. עמדת ההסתדרות הינה לדעתנו מנוגדת להסכם הקיבוצי ולצו ההרחבה שכן בצו נכתב מפורשות כי "הפחתת שעת העבודה לפי צו זה לא תהווה עילה לתביעת תוספות שכר או להפחתת שעות עבודה או לשינויים בתנאי העבודה של העובדים המועסקים לפני תחילת צו זה 42 שעות או פחות".

העלאת שכר המינימום לעובדים במשרה חלקית מנוגדת ללשון ההסכם המפורשת.

יתרה מזאת, ולעניות דעתנו, עמדת ההסתדרות אף מנוגדת ללשון החוק המפורשת. חוק שכר מינימום קובע כי שכר המינימום השעתי הינו "החלק ה-186 של שכר המינימום". שכר המינימום מוגד בחוק נכון להיום בסך של 5,300 ₪. מכאן ששכר המינימום השעתי לפי החוק הינו 28.49 ₪!!!

המסקנה המתבקשת הינה כי קיצור שבוע העבודה לא הביא להעלאת שכר המינימום לגבי עובדים אשר עובדים פחות ממשרה מלאה (פחות מ-42 שעות בשבוע).

לשם הזהירות נציין כי מפרסומים בתקשורת עולה כי ההסתדרות הודיע כי תפעל לשינוי החוק. מכל מקום וככל שזה טרם שונה עמדתנו כי שכר המינימום – לעובדים שלא עובדים משרה מלא – לא השתנה!

מה השפעת הצו על עובדים המקבלים תוספת שעות נוספות גלובלית?

כפי שכתבנו לכם בעבר, הפסיקה הכשירה תשלום שעות נוספות גלובליות בכפוף לעמידה במספר תנאים.

ניקח לדוגמה עובד אשר עובד במשרה מלאה ומקבל משכורת בסיסית של 7000 ₪ ותוספת חודשית של שעות נוספות גלובלית בסך 2,000 ₪. למעשה לאור השינוי אותו עובד נדרש לעבוד פחות שעות רגילות משכר הבסיס (182 שעות במקום 186 שעות בממוצע). מכאן ששכר הבסיס של העובד נותר ללא שינוי.

ואולם, ערך השעה של העובד עלתה וגם כמות השעות הנוספות שהוא מבצע אפשר ועלתה, אם הוא עובד בשעה הנוספת ביום המקוצר – שעה אשר מעכשיו נחשבת כשעה נוספת.

לכן על המעסיקים לערוך תחשיב ולבדוק האם התוספת הגלובלית גדולה מספיק כדי לספוג את השינוי (של כ-50 ₪ בדוגמה לעיל). אם ממוצע של החישוב המדויק של השעות הנוספות לפי ערך השעה החדש והגדלה של שעה נוספת ביום אינו עולה על שווי התוספת הגלובלית הרי שאין צורך, לדעתנו, לעשות שינוי.

הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות

חידוש נוסף הוא שינוי ההיתרים בכלליים המאפשרים העסקה בשעות נוספות.

מכוח סעיף 15 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 (להלן – "חוק שעות עבודה ומנוחה"), נתן שר העבודה היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות. ויודגש – ההיתר הכללי להעסקה בשעות נוספות מיום 17.12.73,[1] וכן ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות במקוות בהם עובדים חמישה ימים בשבוע מיום 30.05.89[2] – בטלים.

חידוש אחד בהיתר הינו כי אורך יום העבודה כולל שעות נוספות לא יעלה על 12 שעות. קביעה זו מתייחסת הן לעבודה במשמרת יום והן לעבודה במשמרת לילה. הואיל ובמשמרת לילה אורך היום מתקצר בשעה, דבר אשר בעבר לא אפשר להעסיק במשמרת של 12 שעות (שכן קודם לא ניתן היה להעסיק יותר מ-4 שעות נוספות) השינוי מהווה בשורה למעסיקים שכן ניתן יהיה להעסיק בלילה במשמרת של 12 שעות.

יש לשים לב כי, ע"פ הוראות ההיתר הכללי החדש, לגבי עובד שעובד בעבודת לילה – אורך שבוע העבודה (בעבודת לילה) לא יעלה מעל 58 שעות, כולל השעות הנוספות.

חידוש נוסף הוא האפשרות להעסיק 16 שעות נוספות בשבוע. מדובר בשיפור שכן לפי ההיתרים הקודמים ניתן היה להעסיק לכל היותר 15 שעות נוספות בשבוע עבודה מקוצר.

שינוי חוק שעות עבודה ומנוחה – עבודת לילה:

חוק שעות עבודה ומנוחה שונה בעקבות ההסכם הקיבוצי ושינוי החוק נכנס לתוקפו ביום פרסומו, בתאריך 13.3.18 (ס"ח 2705).

מהות השינוי הוא שניתן להעסיק עובד במשמרת לילה שבוע שלם מתוך שבועיים, וזאת במקום שלושה שבועות, כפי שהיה קבוע לפני התיקון.

נזכיר – לפי החוק בנוסחו הקודם, אסור היה על מעסיקים במשמרות להעסיק עובד בלילה אלא אם על כל משמרת של שבוע לילה הוא עבד שבועיים במשמרת יום.

לפי החוק החדש ניתן להעסיק עובד שבוע לילה – שבוע יום, ומדובר בשינוי מהותי וחשוב למפעלים.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

©  כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2018

[1] על-פי היתר זה, אשר להעסקה בשעות נוספות במפעלים בהם עובדים 6 ימים בשבוע – ניתן להעסיק עובד 4 שעות נוספות בכל יום, ולא יותר מ-12 שעות בשבוע.

[2] על-פי היתר זה, אשר להעסקה בשעות נוספות במפעלים בהם עובדים 5 ימים בשבוע – ניתן להעסיק עובד במספר השווה להפרש שבין יום העבודה לפי סעיפים 2, 4 או 5 ל-12 שעות עבודה, ולא יותר מ-15 שעות נוספות בשבוע. כמו כן, ביום שאינו המנוחה השבועית, ניתן להעסיק על 6 שעות נוספות.

חישוב פיצויים לעובד יומי – שינוי הלכה

מאת: עו"ד יוסי חכם

ביום 4/6/17 ניתן בבית הדין הארצי לעבודה פסק הדין בעניין י.ב. שיא משאבים אשר תוצאתו למעשה הינה קביעת הלכה חדשה ומהפכה באופן בו מחשבים פיצויים לעובד שעתי שהיקף עבודתו משתנה מחודש לחודשו. ראו מאמר שכתבנו בנושא.

תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964 (להלן – התקנות) קובעות את רכיבי השכר שיובאו בחשבון השכר הקובע ובתקנות 2 ו- 4 נקבע כי השכר הקובע יחושב לפי השכר האחרון של העובד.

בפרשת סנונית בית הדין הארצי קבע כי כאשר השכר משולם לפי שעה, והיקף העבודה משתנה מחודש לחודש, החישוב יעשה תוך היקש מתק' 9 לפיו צריך לחשב את השכר האחרון לפי השכר הממוצע ב- 12 החודשים האחרונים. בית הדין הארצי קבע בהלכה הקודמת כי: "בענייננו, כאמור, מדובר בעובדת שקיבלה שכר לפי שעה, ושעות עבודתה השתנו מחודש לחודש. במקרה כזה, הדרך ההגיונית והצודקת התואמת ביותר את רוח התקנות, הינה לחשב את השכר לצורך חישוב הפיצויים, לפי השכר הממוצע של המשיבה בשנים-עשר החודשים שקדמו לפיטורים, ולא לפי כל תקופת העבודה, כפי שעשה בית-הדין קמא."

בפסק דין שיא בית הדין הארצי הפך את הלכת סנונית וקבע לגבי עובדים בשכר שעתי משתנה:

"לאחר בחינה חוזרת של הדברים דומה כי במקרה של עובד שעתי המקבל את שכרו על בסיס מספר שעות עבודה ואשר היקף שעות עבודתו משתנה מחודש לחודש הדרך הנכונה לחשב את שכרו האחרון היא לפי או בהיקש מתקנה 7 דווקא. העקרון העולה מתקנה 7 הוא חישוב השכר לפי חלקיות המשרה של העובד. עקרון זה ניתן ליישמו גם לגבי עובד שעתי שהיקף עבודתו לכל אורך תקופת העבודה משתנה מדי חודש בחודשו. שיטה זו מבטיחה כי פיצויי הפיטורים יחושבו בצורה התואמת את היקפי ההעסקה של העובד ותמנע תוצאה שבמקרה מסויים עשויה לקפח את המעסיק ובמקרה אחר את העובד. למשל, במקרה שהיקף ההעסקה של העובד השעתי עלה דווקא ב- 12 החודשים האחרונים הוא יזכה לפיצויי פיטורים בעד התקופה שקדמה לשינוי בשיעור העולה על היקף העסקתו בפועל. ואילו עובד שב- 12 החודשים האחרונים חלה הפחתה בהיקף העסקתו יקבל פיצויי פיטורים בחסר.

תקנה 9 לפי מהותה נראית כמתאימה לאחד משני המקרים הבאים: הראשון, מקרה בו היקף העבודה של העובד אינו משתנה אך משתנה שכרו, למשל בשל קבלת עמלות. השני, מקרה של עבודה קבלנית אמיתית בה היקף שעות העבודה אינו משמש כנתון בקביעת השכר. במקרים אלה הממוצע מתייחס ל"שקלים" (שכר) שהתקבלו ב- 12 החודשים האחרונים."

למעשה בית הדין הארצי קבע כי במקום חישוב לפי השנה האחרונה יש לקחת בחשבון את כל תקופת עבודתו של העובד!

(עע (ארצי) 44824-03-16‏ ‏ י.ב. שיא משאבים בע"מ נ' ‏ADHENOM BERH TEAMI)

בפסק דין חדש אשר ניתן ביום 23/1/18 נקבע כי הלכת שיא משאבים לעיל חלה גם כאשר מדובר בשכר יומי כאשר מספר ימי העבודה השתנו מדי חודש בחודשו.

בית הדין קבע:

"בעניין י.ב. שיא משאבים הוסבר כי חישוב פיצויי הפיטורים על פי העקרון העולה מתקנה 7, חישוב השכר לפי חלקיות משרתו של העובד, מבטיח כי "פיצויי הפיטורים יחושבו בצורה התואמת את היקפי ההעסקה של העובד ותמנע תוצאה שבמקרה מסוים עלולה לקפח את המעסיק ובמקרה אחר את העובד". על פי הגיונה של הלכה זו, יש להחילה גם בחישוב השכר לחישוב פיצויי פיטורים של עובד יומי, ששכרו שולם על בסיס ימי עבודה, ככל שלא הועסק בהיקף קבוע אלא בהיקף משתנה"
ראו: ע"ע (ארצי ) 2635-01-15 מחמוד מוחמד נ' אליהו שורי (פורסם בנבו, 23.01.2018)
מכאן שמעתה גם כאשר מדובר בעובד יומי (ולא רק שעתי) אשר היקף ימי עבודתו השתנה ולא היה קבוע, יש לחשב לפי כל תקופת עבודתו ולא רק לפי השנה האחרונה.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2017

הארכת גיל פרישה להורה שילדו נפטר

ביום 14.12.2017 נכנס לתוקף חוק גיל הפרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), התשע"ח-2017[1] (להלן: "החוק"), אשר הרחיב הוראות חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004[2] (להלן: "חוק גיל הפרישה"), וכן את הוראות חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970[3] (להלן: "חוק שירות המדינה"), המאפשרות לחייב עובד אשר הגיע לגיל פרישה חובה, שהוא גיל 67 לגבר ולאישה, לפרוש מעבודתו.

החוק מכוון אל עובד שהוא הורה שילדו נפטר, ומאפשר לדחות פרישתו של עובד לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים מיום הגיעו לגיל פרישה חובה, קרי עד לגיל 71, וכל זאת מתוך ההנחה כי, בעוד הפסקת העסקתו של הורה שנפטר עלולה לגרום לו לשקוע באסון אשר פקד אותו, בשל היעדר כל מסגרת שגרתית ויומיומית, המשך העסקתו של עשויה לסייע לו בהמשך חייו.[4]

"מעסיק" – מי שמעסיק יותר מ-25 עובדים; "עובד" – מי שהועסק במקום עבודתו 7 שנים לפחות בסמוך לפני הגיעו לגיל פרישת חובה.

סייגים לחוק:

החוק אוסר על פיטוריו של עובד שהגיע לגיל פרישת חובה, לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים מיום הגיעו לגיל פרישת חובה, אלא אם התקיים אחד מאלה:

(1) העובד החליט לפרוש מרצונו החופשי;

(2) נקבע ע"י רופא תעסוקתי כי, אינו כשיר עוד להמשיך לעבוד, ולא נמצא כל תפקיד אחר שעשוי להתאים לו;

(3) העובד נהג באופן הפוגע קשות במקום עבודתו, במעסיקו, או בשם הטוב;

(4) המשך העסקת העובד עלולה לגרום לנזק כלכלי בלתי סביר למעסיק;

(5) המעסיק חדל מלפעול, ו/או הוכרז כפושט רגל, ו/או ניתן צו פירוק (ככל ומדובר בתאגיד).

אי תחולה:

הוראות החוק לא יחולו על אלה:

(1) טייס שהועסק בתפקיד שנקבע לגבי ביצועו גיל מרבי, לפי חוק הטיס התשע"א-2011;

(2) כבאי כמשמעותו בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012;

(3) שוטר;

(4) סוהר;

(5) עובד בשירות הביטחון הכללי או במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.

הבהרות חשובות:

בהתאם לדברי ההסבר של הצעת חוק זה, הוראות החוק יחולו גם על הורה שילדו נפטר, ופוטר מעבודתו בסמוך לגיל הפרישה, אלא אם הוכח שלא נעשו כדי לחמוק מהוראות חוק זה.

אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מזכויות עובד לפי כל דין או הסכם, וכן לפי סעיף 33א. לחוק משפחות חיילים שנספו המערכה (תגמולים ושיקום), התשי"ה-1950[5], אשר מאפשר לעובד לעבוד לתקופה נוספת שלא תעלה על 5 שנים מיום הגיעו לגיל פרישת חובה.

השר לשוויון חברתי ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי, באישור וועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

לבית הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהפרת חוק זה, ויהיה רשאי לפסוק פיצויים, אף אם לא נגרם לנזק של ממון ו/או לתת צו מניעה או צו עשה, ככל וסבר כי הענקת פיצויים בלבד אינה צודקת.

החוק נחקק לתקופה של ארבע שנים בלבד, במהלכן המשרד לשוויון חברתי אמור לערוך מחקר לבחינת יישומו והשפעתו של החוק על סוגיות הנובעות מהעסקת הורים שילדם נפטר; השר אמור להגיש את ממצאי המחקר לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לא יאוחר משנה לפני תום תקופת תוקפו של החוק, ואז הכנסת מן הסתם תשקול את הארכת תוקפו.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2017

[1] חוק גיל הפרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), התשע"ח-2017, ס"ח 2674.

[2] חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, ס"ח 46.

[3]  חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970, ס"ח 65.

[4] הצעת חוק גיל פרישה (תיקון מס' 5) (הורה שכול), התשע"ו-2016, ה"ח 654, עמ' 168.

[5] חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950, ס"ח 162.

חנוכה, סופגניות, סילבסטר, חופשות ומה שביניהם

חודש דצמבר עתיר ימי חג, ובעוד הילדים מאושרים וההורים ממררים בגלל חופשת הילדים בחנוכה, וכאשר המועדונים אוגרים משקאות לקראת חגיגות הסילבסטר, שואלים המעסיקים (וגם העובדים) מהם ימי החג/חופשה אשר בגינם זכאי העובד להיעדר מעבודתו.

חגיגות הסילבסטר וראשית השנה האזרחית החדשה כבר מזמן אינם נחלתם של הנוצרים בלבד, ועובדים רבים, בני כל הדתות, מבקשים לחגוג חג זה.

השנה ערב הסילבסטר יוצא ביום ראשון כך שבהחלט אפשרי שעובדים רבים יבקשו להאריך את חופשת סוף השבוע. מה הדין לגבי עובדים אשר נדרשים לעבוד בערב הסילבסטר או ביום למחרת אך מעדיפים לבלות במקום.

ומה לגבי חופשת חנוכה? האם זכאים העובדים לחופשה בחנוכה?

נתחיל בכך שחג החנוכה אינו נמנה עם מועדי ישראל שנחשבים יום מנוחה, ולכן ימי החנוכה נחשבים למעשה ימי עבודה רגילים (כל עוד לא נקבע אחרת בחוזה העבודה ו/או בהסכמים הקיבוציים) והעובדים אינם זכאים לחופשה בגינם.

סעיף 6 לחוק חופשה שנתית מאפשר לכל עובד לבחור יום אחד בשנה בו הוא יכול לקחת חופשה לפי בחירתו (יום בחירה). מדובר בחריג לכלל לפיו המעסיק הוא שקובע את ימי החופשה.

יתרה מזאת, החוק מאפשר יום בחירה נוסף לבחירת העובד רק שיום זה יכול להיבחר מתוך רשימה סגורה הנמצאת בתוספת לחוק. ברשימה זו נמצאים חגי הדתות השונים וביניהם גם ערב ראשית השנה, קרי ערב הסילבסטר.

תשומת הלב כי חג החנוכה לא נכלל בתוספת לחוק.

ואולם – כדי שעובד יוכל להנות מפריבילגיה זו עליו להודיע למעביד על כוונתו לנצל יום חופשה זה 30 ימים מראש. לא הודיע העובד מבעוד מועד יאלץ לסמוך על טוב ליבו של המעסיק.

למעשה החוק מאפשר לעובד לקבוע מתי תהיה החופשה ואף לכפות על המעביד את יום החופשה ובלבד שיודיע למעסיק 30 ימים מראש. לעובד האפשרות לעשות כן לגבי 2 ימים שיבחר, האחד יכול להיות כל יום בשנה והשני מהרשימה אשר בתוספת לחוק.

בחודש דצמבר השנה נמצאים המועדים הבאים אשר מאפשרים לעובד לבחור יום חופשה בנוסף על יום הבחירה הכללי והם: ערב חג המולד, ערב ראשית השנה (סילבסטר), וצום י' בטבת.

להלן יובא נוסחו המלא של סע' 6 לחוק חופשה שנתית:

"(א)  החופשה תינתן בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה היא ניתנת, או במשך שנת העבודה שלאחריה.

(ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי עובד לקחת יום אחד מן החופשה במהלך שנת העבודה שבעדה היא ניתנת במועד שיבחר ויום אחד נוסף באחד מהימים המנויים בתוספת, ואולם אין ברשימת הימים כאמור כדי לפגוע בהוראות סעיף 5, ובלבד שהודיע על כך למעבידו 30 ימים מראש לפחות.

 (ג)        שר התעשייה המסחר והתעסוקה רשאי, בצו, להוסיף על רשימת הימים המנויים בתוספת".

הימים שבתוספת הינם כדלקמן:

"1.        צום גדליה; ערב יום הכיפורים; ערב חג הסוכות; הושענא רבה; צום עשרה בטבת (יום הקדיש הכללי); תענית אסתר; פורים; שושן פורים; ערב חג הפסח; ערב שביעי של פסח; חג המימונה; ל"ג בעומר; ערב חג השבועות; צום י"ז בתמוז; צום תשעה באב; ערב ראש השנה.

1א.      יום קורבן זבח פסח; חג הפסח; שביעי של פסח (חג המצות); חג השבועות; מועד החודש השביעי; יום הכיפורים; חג הסוכות; שמיני עצרת – כל אלה, במועדים שבהם הם נחגגים על ידי בני העדה השומרונית.

2.        ערב חג המולד; ערב ראשית השנה; ערב חג ההתגלות; ערב חג הפסחא; יום הבשורה; ערב עליית ישו השמיימה; ערב חג השבועות.

3.        ערב ראש השנה ההג'רית; ערב יום הולדת הנביא; עליית הנביא השמיימה (לילת אלאסרא ואלמעראג'); ערב חג הפסקת הצום (ערב עיד אלפיטר); ערב חג הקורבן (ערב עיד אלאדחא).

4.        ערב חג אלח'דר (אליהו הנביא); ערב חג הנביא שועייב (יתרו); ערב חג הנביא סבלאן; ערב חג הקורבן (ערב עיד אלאדחא).

5.        יום הזיכרון לעדה הצ'רקסית.

6.        חג הסיגד.

7.        יום האישה הבין-לאומי; יום הזיכרון לשואה ולגבורה; יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור (ערב יום העצמאות); יום ירושלים; אחד במאי; יום הניצחון על גרמניה הנאצית; יום פטירת הרצל; ראש השנה האזרחית.

8.        יום האזכרה הפרטית של חלל מערכות ישראל או של מי שנפטר כתוצאה מפגיעת איבה – לגבי קרוב משפחתו של מי מהם; לעניין זה, "קרוב משפחה" – כמשמעותו בסעיף 4א לחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג-1963, או בסעיף 7ה לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, לפי העניין."

בהזדמנות זו נאחל חג חנוכה שמח, חג מולד שמח, ושנה אזרחית מוצלחת.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2017

תוספת שעות נוספות גלובלית – פירוט בתלוש השכר

מאת: עורך דין יוסי חכם

עורך דין יוסי חכם
עו"ד יוסי חכם

בשורת מאמרים קודמים ציינו כי בית הדין הארצי לעבודה הכיר באפשרות של מעסיק לסכם עם עובדו על תשלום של תוספת שעות נוספות גלובליות וזאת במקום תשלום מדויק של שעות נוספות בהתאם לחישוב ע"פ חוק שעות עבודה ומנוחה. מעסיק אשר פועל בהתאם לעקרונות שנקבעו בפסיקה למעשה ממלא אחר חובת התשלום בעבור שעות נוספות גם באמצעות תוספת גלובלית. לקריאה נוספת לחצו: תוספת שעות נוספות גלובלית

השאלה שנבקש לענות עליה במאמר זה היא: האם חרף העובדה שניתן לסכם עם העובד על תוספת גלובלית יש צורך לציין בתלוש השכר את מספר שעות העבודה הנוספות שהעובד עבד. נזכיר כי חלק מהתנאים שנקבעו לעניין תוספת גלובלית היא שהתוספת פרופורציונלית לתשלום לו היה מחויב המעסיק אילו היה משלם לפי הדין.

הסיבה מדוע אין מדובר בסוגיה פשוטה הינה לאור הוראות חוק הגנת השכר אשר מחייבות מעסיק לציין בתלוש השכר: "תשלומים אחרים, נוסף על השכר הרגיל, לרבות גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית, פריון עבודה, דמי הבראה, דמי חופשה, דמי מחלה, תשלום על חשבון תגמול למשרת במילואים ויתרת תגמול כאמור, וכיוצא באלה; יש לפרט לגבי תשלומים כאמור בפסקה זו את סוג התשלום, את מספר היחידות שבעבורן שולם – אם הוא משולם לפי יחידות, ואת סכום התשלום".

נשאלת השאלה האם מהחובה לציין בתלוש השכר את מספר היחידות ואת סכום התשלום משתמעת החובה לפרט את שעות העבודה הנוספות והתשלום בגינם. לעניות דעתי אין צורך שכן מקום בו מסוכם על תוספת שעות נוספות גלובלית והדבר מצוין בתלוש הרי המעסיק יוצא ידי חובתו כאשר הוא מציין בבירור את סוג התשלום: "תוספת שעות נוספות גלובלית", את מספר היחידות – "1" תוספת גלובלית, ואת הסכום המשולם בגינה, לדוגמה 3,000 ש"ח.

יצוין כי לעניין זה פרסם משרד העבודה הנחיה: "הנחיית אכיפה- פירוט רישום השעות הנוספות בתלושי השכר במקרים של הסדר שכר כולל לשעות נוספות".

ההנחיה קובעת כי:

"במקום בו סוכם עם העובד על תשלום שעות נוספות בהסדר כולל (גלובלי), והתגמול עבור השעות הנוספות מופיע בתלוש בשורה נפרדת משכר היסוד, אין לראות עבירה או הפרה בכך שבתלוש לא מפורטים מספר השעות הנוספות וערכן. זאת בתנאי, שלעובד גישה חופשית לפנקס שעות עבודה, היינו נמסר לעובד דו"ח נוכחות בו מפורטות השעות הנוספות או שניתנה לו גישה ישירה לצפות ברישום שעות כאמור. יובהר כי על התגמול עבור השעות הנוספות, גם בהסדר כולל, לכסות את השעות הנוספות שבוצעו בפועל.
יובהר כי במקרה שבו מעסיק לא עמד באחד התנאים האמורים, תיאכף החובה לפרט בתלוש השכר את מספר השעות הנוספות, את ערכן באחוזים ואת הגמול המשולם עבורן".

מכאן משרד העבודה שם את הדגש על החובה לציין את התוספת הגלובלית בשורה נפרדת בתלוש השכר מחד ועל מתן גישה חופשית לעובד לדוח הנוכחות מאידך.

נציין כי ציון התוספת בשורה נפרדת משמעותי וחשוב גם מבחינה ראייתית וגם לאור הפסיקה שהכשירה תוספת גלובלית. אני לכשעצמי מסופק עד כמה הדרישה של נגישות העובד לדוח הנוכחות מתיישבת עם דרישות סעיף החוק לעניין הפירוט בתלוש (מבלי לגרוע מהחובה למסור לעובד דוח שעות לבקשתו, להנהיג שקיפות לגבי הדוח, ולגבי השלכות אחרות של אי מסירת הדוח), ואולם נכון יהיה שמעסיקים יהיו ערים לעמדת משרד העבודה, עמדה שיש לה השלכות לעניין נקיטה אפשרית של אמצעי אכיפה מינהליים והטלת עיצומים כספיים.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2017

 

תשלום עמלות לעובד לאחר סיום העבודה

האם זכאי עובד לקבל תשלום בגין עמלות עבור עבודה שביצע טרם סיים עבודתו בחברה כאשר התמורה התקבלה אצל המעסיק לאחר שהסתיימו יחסי העבודה בין הצדדים?

שאלה זו נדונה לאחרונה בפסק דין של בית הדין הארצי לעבודה אשר ניתן ביום 6/11/17 בתיק ע"ע 50359-02-16 צור נ' קמיל (פורסם בנבו).

בית הדין הארצי לעבודה קבע:

"ודוק, איננו שוללים באופן עקרוני כי עובד יהא זכאי לקבל עמלות לאחר סיום העסקתו בגין עבודה שבצע במלואה טרם סיום עבודתו, ואשר התמורה בעדן נתקבלה אצל המעסיק לאחר סיום עבודתו. שאלת זכאות זו צריכה להיות מוכרעת על פי דיני החוזים וההסכמות החוזיות בין הצדדים, הנלמדות ממכלול נסיבות העניין, הסכמים כתובים, ככל שקיימים, חילופי דברים, התנהגות, נוהג במקום העבודה ועוד. בהתאם לכך, ייתכנו מקרים בהם בהתאם לפרשנות החוזה תעמוד זכות מעין זו לעובד והכל בהתאם לתוכנה של ההסכמה החוזית (ראו: עע (ארצי) 530/09 ‏ ‏ סינטק מדיה בע"מ נ' אלדד סיידה [פורסם בנבו] (14.9.11, פיסקה 36) לצד זאת ייתכנו מקרים בהם בחינת אומד דעת הצדדים תביא לתוצאה שונה (ראו: ע"ע 10668-09-16 מורגנבסר –תדיראן [פורסם בנבו]). בהעדר כללים גורפים בעניין זה, הרי שכל מקרה יוכרע בהתאם לאומד דעת הצדדים בהתאם לנסיבות העניין. זאת ועוד. מוכנים אנו להניח – מבלי לפסוק שכן הסוגיה לא נידונה בפנינו – כי במקרה בו סוגיה זו לא הוסדרה במפורש – לכאן או לכאן – בתנאי העבודה, ולא מצאה את ביטוייה המפורש בהודעה מתאימה לעובד מראש אזי הנטל להוכיח הסכמה לתנאי העסקה זה או אחר יוטל על המעסיק מכוח סעיף 5א לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב – 2002. פועלה של העברת נטל זו יהא מקום בו כפות המאזניים נותרו מעויינות."

המסקנה המתבקשת מפסק הדין הינה שההכרעה בשאלה תיעשה על דרך פרשנות ההסכם והנסיבות, ומכאן כי קיימת חשיבות רבה לאופן בו מנסחים בחוזה העבודה או בהודעה לעובד את סעיף התמורה לעובדים המקבלים שכר בין היתר על בסיס עמלות. לאופן ניסוח הסעיף תהיה השפעה מן הסתם על שאלת הזכאות ועל אופן ביצוע ההתחשבנות לאחר סיום העבודה, התחשבנות אשר לעיתים אינה נוחה למעסיק.

תשומת הלב לחשיבות הקביעה החוזית ולהיפוך נטל ההוכחה על המעסיק מקום בו החוזה אינו מסדיר זאת במפורש.

טוב יעשו מעסיקים אם יקפידו על ניסוח סעיף התמורה בגין העמלות תוך התייחסות לשאלת הזכאות לאחר הפיטורים/התפטרות וכד'.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2017

עדכון שכר המינימום

מאת: עורך דין יוסי חכם

עדכון נוסף לשכר המינימום אושר ע"י הכנסת כך שהחל מתאריך 1.12.2017 יעמוד שכר המינימום החודשי על הסך של 5,300 ש"ח.

כפי שעדכנו בעבר, ביום 3.12.2014 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה בדבר העלאת שכר המינימום. (להלן: "ההסכם הקיבוצי").

בעקבות ההסכם הקיבוצי, תוקן חוק שכר מינימום, תשמ"ז – 1987, והחיל את מדרג העלאת שכר המינימום הקבוע בהסכם הקיבוצי.

כביום 1.7.2016, שכר המינימום עלה לסכום של 4,825 ₪ בחודש, כשהשכר השעתי הועמד על 25.94 ₪ לשעת עבודה.

בנוסף  החל מיום 1.1.2017, עלה שכר המינימום ל – 5,000 ₪ בחודש, והשכר השעתי עמד על 26.88 ₪ לשעת עבודה.

החל מחודש דצמבר 2017 יעודכן שכר המינימום פעם נוספת ויעמוד כאמור על הסך של 5,300 ש"ח לחודש, ושכר המינימום השעתי יעמוד על 28.49 ש"ח.

נזכירכם כי יש להקפיד ולעדכן את תלושי השכר (ככל שאלו לא עודכנו על ידי בתי התוכנה ותוכנות השכר) ולציין בהם את גובה שכר המינימום המעודכן. נדגיש כי חובת ציון גובה שכר המינימום חלה לגבי כל העובדים ולא רק לגבי אלו שמשתכרים שכר מינימום.

נוסיף ונדגיש כי ישנם ענפים בהם מכוח צווי הרחבה והסכמים קיבוציים שכר המינימום הינו שונה וגבוה יותר משכר המינימום אשר נקבע בחוק. יש לתת את הדעת גם להסכמי העבודה השונים אשר נחתמו בארגון.

נזכיר ונציין כי אי תשלום שכר מינימום הינו עבירה פלילית וזאת בצד הסנקציות המינהליות (עיצומים כספיים) והסעדים האזרחיים העומדים לנפגע.

אנו מציעים כי מעסיקים יערכו בהקדם לשינוי.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2017

הרצאה – זכויות יוצרים, דיני עבודה ומה שביניהם

בתאריך 29.11.17 בשעה 17:00 ירצה עורך דין יוסי חכם ממשרדנו ביום עיון אשר יעסוק בעילות התביעה בקניין רוחני ואשר יתקיים בבית הפרקליט של לשכת עורכי הדין.

ההרצאה של עו"ד יוסי חכם תעסוק בקשר שהין דיני עבודה לזכויות יוצרים ולשאלות משפטיות חשובות העולות בעניין.