חישוב פיצויים לעובד יומי – שינוי הלכה

מאת: עו"ד יוסי חכם

ביום 4/6/17 ניתן בבית הדין הארצי לעבודה פסק הדין בעניין י.ב. שיא משאבים אשר תוצאתו למעשה הינה קביעת הלכה חדשה ומהפכה באופן בו מחשבים פיצויים לעובד שעתי שהיקף עבודתו משתנה מחודש לחודשו. ראו מאמר שכתבנו בנושא.

תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964 (להלן – התקנות) קובעות את רכיבי השכר שיובאו בחשבון השכר הקובע ובתקנות 2 ו- 4 נקבע כי השכר הקובע יחושב לפי השכר האחרון של העובד.

בפרשת סנונית בית הדין הארצי קבע כי כאשר השכר משולם לפי שעה, והיקף העבודה משתנה מחודש לחודש, החישוב יעשה תוך היקש מתק' 9 לפיו צריך לחשב את השכר האחרון לפי השכר הממוצע ב- 12 החודשים האחרונים. בית הדין הארצי קבע בהלכה הקודמת כי: "בענייננו, כאמור, מדובר בעובדת שקיבלה שכר לפי שעה, ושעות עבודתה השתנו מחודש לחודש. במקרה כזה, הדרך ההגיונית והצודקת התואמת ביותר את רוח התקנות, הינה לחשב את השכר לצורך חישוב הפיצויים, לפי השכר הממוצע של המשיבה בשנים-עשר החודשים שקדמו לפיטורים, ולא לפי כל תקופת העבודה, כפי שעשה בית-הדין קמא."

בפסק דין שיא בית הדין הארצי הפך את הלכת סנונית וקבע לגבי עובדים בשכר שעתי משתנה:

"לאחר בחינה חוזרת של הדברים דומה כי במקרה של עובד שעתי המקבל את שכרו על בסיס מספר שעות עבודה ואשר היקף שעות עבודתו משתנה מחודש לחודש הדרך הנכונה לחשב את שכרו האחרון היא לפי או בהיקש מתקנה 7 דווקא. העקרון העולה מתקנה 7 הוא חישוב השכר לפי חלקיות המשרה של העובד. עקרון זה ניתן ליישמו גם לגבי עובד שעתי שהיקף עבודתו לכל אורך תקופת העבודה משתנה מדי חודש בחודשו. שיטה זו מבטיחה כי פיצויי הפיטורים יחושבו בצורה התואמת את היקפי ההעסקה של העובד ותמנע תוצאה שבמקרה מסויים עשויה לקפח את המעסיק ובמקרה אחר את העובד. למשל, במקרה שהיקף ההעסקה של העובד השעתי עלה דווקא ב- 12 החודשים האחרונים הוא יזכה לפיצויי פיטורים בעד התקופה שקדמה לשינוי בשיעור העולה על היקף העסקתו בפועל. ואילו עובד שב- 12 החודשים האחרונים חלה הפחתה בהיקף העסקתו יקבל פיצויי פיטורים בחסר.

תקנה 9 לפי מהותה נראית כמתאימה לאחד משני המקרים הבאים: הראשון, מקרה בו היקף העבודה של העובד אינו משתנה אך משתנה שכרו, למשל בשל קבלת עמלות. השני, מקרה של עבודה קבלנית אמיתית בה היקף שעות העבודה אינו משמש כנתון בקביעת השכר. במקרים אלה הממוצע מתייחס ל"שקלים" (שכר) שהתקבלו ב- 12 החודשים האחרונים."

למעשה בית הדין הארצי קבע כי במקום חישוב לפי השנה האחרונה יש לקחת בחשבון את כל תקופת עבודתו של העובד!

(עע (ארצי) 44824-03-16‏ ‏ י.ב. שיא משאבים בע"מ נ' ‏ADHENOM BERH TEAMI)

בפסק דין חדש אשר ניתן ביום 23/1/18 נקבע כי הלכת שיא משאבים לעיל חלה גם כאשר מדובר בשכר יומי כאשר מספר ימי העבודה השתנו מדי חודש בחודשו.

בית הדין קבע:

"בעניין י.ב. שיא משאבים הוסבר כי חישוב פיצויי הפיטורים על פי העקרון העולה מתקנה 7, חישוב השכר לפי חלקיות משרתו של העובד, מבטיח כי "פיצויי הפיטורים יחושבו בצורה התואמת את היקפי ההעסקה של העובד ותמנע תוצאה שבמקרה מסוים עלולה לקפח את המעסיק ובמקרה אחר את העובד". על פי הגיונה של הלכה זו, יש להחילה גם בחישוב השכר לחישוב פיצויי פיטורים של עובד יומי, ששכרו שולם על בסיס ימי עבודה, ככל שלא הועסק בהיקף קבוע אלא בהיקף משתנה"
ראו: ע"ע (ארצי ) 2635-01-15 מחמוד מוחמד נ' אליהו שורי (פורסם בנבו, 23.01.2018)
מכאן שמעתה גם כאשר מדובר בעובד יומי (ולא רק שעתי) אשר היקף ימי עבודתו השתנה ולא היה קבוע, יש לחשב לפי כל תקופת עבודתו ולא רק לפי השנה האחרונה.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2017

תוספת שעות נוספות גלובלית – פירוט בתלוש השכר

מאת: עורך דין יוסי חכם

עורך דין יוסי חכם
עו"ד יוסי חכם

בשורת מאמרים קודמים ציינו כי בית הדין הארצי לעבודה הכיר באפשרות של מעסיק לסכם עם עובדו על תשלום של תוספת שעות נוספות גלובליות וזאת במקום תשלום מדויק של שעות נוספות בהתאם לחישוב ע"פ חוק שעות עבודה ומנוחה. מעסיק אשר פועל בהתאם לעקרונות שנקבעו בפסיקה למעשה ממלא אחר חובת התשלום בעבור שעות נוספות גם באמצעות תוספת גלובלית. לקריאה נוספת לחצו: תוספת שעות נוספות גלובלית

השאלה שנבקש לענות עליה במאמר זה היא: האם חרף העובדה שניתן לסכם עם העובד על תוספת גלובלית יש צורך לציין בתלוש השכר את מספר שעות העבודה הנוספות שהעובד עבד. נזכיר כי חלק מהתנאים שנקבעו לעניין תוספת גלובלית היא שהתוספת פרופורציונלית לתשלום לו היה מחויב המעסיק אילו היה משלם לפי הדין.

הסיבה מדוע אין מדובר בסוגיה פשוטה הינה לאור הוראות חוק הגנת השכר אשר מחייבות מעסיק לציין בתלוש השכר: "תשלומים אחרים, נוסף על השכר הרגיל, לרבות גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית, פריון עבודה, דמי הבראה, דמי חופשה, דמי מחלה, תשלום על חשבון תגמול למשרת במילואים ויתרת תגמול כאמור, וכיוצא באלה; יש לפרט לגבי תשלומים כאמור בפסקה זו את סוג התשלום, את מספר היחידות שבעבורן שולם – אם הוא משולם לפי יחידות, ואת סכום התשלום".

נשאלת השאלה האם מהחובה לציין בתלוש השכר את מספר היחידות ואת סכום התשלום משתמעת החובה לפרט את שעות העבודה הנוספות והתשלום בגינם. לעניות דעתי אין צורך שכן מקום בו מסוכם על תוספת שעות נוספות גלובלית והדבר מצוין בתלוש הרי המעסיק יוצא ידי חובתו כאשר הוא מציין בבירור את סוג התשלום: "תוספת שעות נוספות גלובלית", את מספר היחידות – "1" תוספת גלובלית, ואת הסכום המשולם בגינה, לדוגמה 3,000 ש"ח.

יצוין כי לעניין זה פרסם משרד העבודה הנחיה: "הנחיית אכיפה- פירוט רישום השעות הנוספות בתלושי השכר במקרים של הסדר שכר כולל לשעות נוספות".

ההנחיה קובעת כי:

"במקום בו סוכם עם העובד על תשלום שעות נוספות בהסדר כולל (גלובלי), והתגמול עבור השעות הנוספות מופיע בתלוש בשורה נפרדת משכר היסוד, אין לראות עבירה או הפרה בכך שבתלוש לא מפורטים מספר השעות הנוספות וערכן. זאת בתנאי, שלעובד גישה חופשית לפנקס שעות עבודה, היינו נמסר לעובד דו"ח נוכחות בו מפורטות השעות הנוספות או שניתנה לו גישה ישירה לצפות ברישום שעות כאמור. יובהר כי על התגמול עבור השעות הנוספות, גם בהסדר כולל, לכסות את השעות הנוספות שבוצעו בפועל.
יובהר כי במקרה שבו מעסיק לא עמד באחד התנאים האמורים, תיאכף החובה לפרט בתלוש השכר את מספר השעות הנוספות, את ערכן באחוזים ואת הגמול המשולם עבורן".

מכאן משרד העבודה שם את הדגש על החובה לציין את התוספת הגלובלית בשורה נפרדת בתלוש השכר מחד ועל מתן גישה חופשית לעובד לדוח הנוכחות מאידך.

נציין כי ציון התוספת בשורה נפרדת משמעותי וחשוב גם מבחינה ראייתית וגם לאור הפסיקה שהכשירה תוספת גלובלית. אני לכשעצמי מסופק עד כמה הדרישה של נגישות העובד לדוח הנוכחות מתיישבת עם דרישות סעיף החוק לעניין הפירוט בתלוש (מבלי לגרוע מהחובה למסור לעובד דוח שעות לבקשתו, להנהיג שקיפות לגבי הדוח, ולגבי השלכות אחרות של אי מסירת הדוח), ואולם נכון יהיה שמעסיקים יהיו ערים לעמדת משרד העבודה, עמדה שיש לה השלכות לעניין נקיטה אפשרית של אמצעי אכיפה מינהליים והטלת עיצומים כספיים.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2017

 

תוספת שעות נוספות גלובלית

מאת: עו"ד יוסי חכם

השאלה האם ניתן להסכים עם עובד כי השעות הנוספות ישולמו מדי חודש באמצעות תוספת חודשית גלובלית העסיקה ומעסיקה את הצדדים ואת בתי הדין לעבודה.

לאחרונה (28 פברואר 2017) ניתן פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה אשר מכשיר את השימוש בתוספת שעות נוספות גלובלית בהינתן מספר תנאים שצריכים להתקיים.

בית הדין ציין כי: "המסגרת הרעיונית החולשת על השימוש במודל זה היא שזכויות העובד לא תקופחנה ושתכלית חוק עבודה ומנוחה תוגשם ולא תסוכל, והתנאים שנפרט להלן נועדו להבטיח זאת. תשלום שעות נוספות גלובלי נעשה בדרך של תוספת קבועה, הנפרדת מהשכר, כשתוספת זו מגלמת ממוצע שעות נוספות חודשי אשר כמכלול שקול לסכום שהיה מתקבל לכל הפחות מתחשיב אריתמטי של היקף השעות הנוספות. ההכרה הפסיקתית בצורת תשלום זו כלגיטימית הותנתה על ידי בתי הדין בהתקיימות מספר תנאים המיועדים להבטיח שאין הוא כסות לקיפוח העובד תוך פגיעה בהסדר הקוגנטי הגלום בחוק שעות עבודה ומנוחה…".

התנאים אשר בית הדין הארצי קבע כתנאי לחוקיות ההסדר הינם כדלקמן:

  • צורת התשלום באמצעות תוספת שעות נוספות גלובלית צריכה לבוא לידי ביטוי בהסכמה ברורה ומדעת. מפסק הדין עולה כי נדרש שמההסכם נלמד מה היו הנחות הצדדים לגבי הצורך בשעות נוספות וממוצע היקף השעות הנוספות הצפוי. עוד חשוב ללמוד כי הסכמת העובד לקבל את התמורה בגין עבודתו בשעות נוספות באמצעות תוספת גלובלית תהא מושכלת ומדעת.
  • שיעור הגמול שמקבל העובד מדי חודש צריך להיות הוגן וסביר – רוצה לומר התוספת הגלובלית צריכה לשקף, בממוצע, את התשלום שהיה מקבל העובד אילו חושבה התמורה לפי הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה. אם יתברר שהגמול אינו הוגן אזי לא ינתן לו תוקף משפטי ותחשיב הגמול יבוצע לפי החישוב הנדרש ע"פ החוק.
  • המעסיק מחויב לעקוב אחר ההיקף של השעות הנוספות שמבצע העובד בפועל, דהיינו לבדוק את ההוגנות של ההסדר. המעסיק חייב לבדוק האם בפועל הסכום הגלובלי מכסה את החבות החוקית הנובעת מחישוב מדויק לפי שעות בפועל. אם המעסיק נוכח שההסדר אינו הוגן עליו לפעול לתיקון גובה הסכום הגלובלי ולבצע את ההתאמות הנדרשות. חשוב שיובן כי הסכם לתוספת שעות גלובלית אינו פוטר את המעסיק מניהול מעקב נוכחות של העובד.
  • ההסכמה על תוספת שעות נוספות גלובלית צריכה למצוא ביטוי גם בתלוש השכר – דהיינו, על המעסיק לציין כל רכיב בנפרד: את המשכורת החודשית הבסיסית ואת התוספת הגלובלית.
  • כל אחד מהסכומים הנפרדים צריך לעמוד באופן עצמאי בדרישות של חקיקת המגן. לדוגמה שכר הבסיס חייב לעמוד בדרישות חוק שכר מינימום ולא תישמע טענה כי שכר הבסיס בצירוף התוספת הגלובלית עולים על שכר המינימום.

בית הדין הארצי הדגיש כי אין מדובר ברשימה ממצה, וניתן להסיק כי יכול וידרשו תנאים נוספים בכדי להבטיח את הגשמת תכלית החוק לפי הנסיבות של מקרה ספציפי זה או אחר.

שאלה חשובה ומעניינת נוספת אשר הוסדרה בפסק הדין היא השאלה האם צריך להפריש לסוציאליות מהתוספת הגלובלית, והואיל ושעות נוספות אינן נכללות, בדרך כלל, בשכר הקובע להפרשות, נדונה השאלה אם בעצם ההפרשה לסוציאליות מהתוספת הגלובלית אין ללמוד כי מדובר בהסכם פיקטיבי ויש לראות את השכר כולו כשכר הבסיס.

בית הדין דחה את הטענה וקבע: "לענין ההפרשות הסוציאליות הרי שהמעסיק אינו חייב, אך הוא בוודאי רשאי, לבצע את ההפרשות הסוציאליות גם בהתחשב בגמול זה. המדובר בהסדר המיטיב עם העובדים, שכן שיעור ההפרשות הסוציאליות גדל מכוחו. משכך, אין מקום ללמוד מהסדר מיטיב זה על היות התשלום פיקטיבי, שכן קבלת טענה זו תפגע בעובדים כקבוצה".

נציין כי תוספת שעות נוספות גלובלית יכולה להיות פיקטיבית רק שאז הדיון עוסק בדרך כלל בשאלה מה השכר הקובע לפיצויים ולהפרשות הסוציאליות. פיצול מלאכותי בין שכר הבסיס לתוספת שעות נוספות גלובלית כאשר העובד אינו עובד שעות נוספות וכאשר לא מפרישים על רכיב זה יכול להיחשב כפיקטיבי, או אז השכר הקובע יכלול את שני הרכיבים.

בית הדין הארצי דן בטענה האם אין לראות בעובדה כי התוספת הגלובלית שולמה גם בתקופת היעדרות וגם בתקופה בה לא עבד העובד שעות נוספות כדי להוביל למסקנה של פיקטיביות, אך השיב בשלילה: "גם העובדה שהתשלום ניתן בעת היעדרות ממושכת מהעבודה אינה מעלה ומורידה. נזכיר, בבסיס התשלום מונחת ההנחה כי קיימת תנודתיות בהיקף השעות הנוספות המבוצעות, ולכן המיקוד הוא בממוצע כמכלול. משכך, תשלום הגמול גם כאשר היקף השעות הנוספות בהן הועסק העובד נמוך – או אפילו כאשר כלל לא הועסק שעות נוספות או לא עבד כלל – עולה בקנה אחד עם הנחות מודל זה, המהווה מזיגה בין גמישות ויציבות, ובוודאי שאינו מצביע על היותו פיקטיבי".

עע (ארצי) 23402-09-15‏ ‏ אוריאל ברד נ' קנסטו בע"מ

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2017

תוספת שעות נוספות גלובלית חוקית

השאלה האם ניתן להסכים עם עובד שהתשלום עבור שעות נוספות ישולם באופן גלובלי ממשיכה להעסיק את בתי הדין לעבודה. שאלה זו קיבלה משנה תוקף לאחר חקיקתו של תיקון 24 לחוק הגנת השכר אשר מחייב מעסיקים לעקוב ולפקח אחר שעות עבודתם של העובדים.

פסק דין חדש של בית הדין האזורי בתל אביב (סע"ש 43864-11-12 מתאריך 20/6/15) חוזר ומאשר כי תוספת גלובלית יכולה להיות חוקית ותקינה בהתקיים שורה של תנאים.

בית הדין קבע כי ההלכה שנפסקה קודם לתיקון 24 בעניין אלון נ' בנק ישראל ממשיכה לעמוד בתוקפה:

"טרם תוקן חוק הגנת השכר נקבע כי מותר למעביד לשלם גמול שעות נוספות מידי חודש בעד מספר שעות נקוב ובלבד שהמוסכם לא יכלול גמול בעד שעות מעבר למותר לפי החוק, וזאת אף אם ידוע שלא תמיד יעבוד העובד את מלוא מכסת השעות הנוספות שבעדן הן שולמו (דיון מד/34-3 (ארצי) דור אלון – בנק ישראל [פורסם בנבו] ט"ז (1) עמ' 76. שם עמ' 79- 80).

סבורות אנו כי הלכה זו בעיינה עומדת ובלבד שנעשה פיקוח ורישום ע"י המעסיקה. לטעמנו אין כל מניעה לשלם שעות נוספות גלובליות לעובד לאחר התיקון לחוק הגנת השכר (תיקון מס' 24) ובלבד שנערך דו"ח נוכחות מסודר ואלו נרשמו בתלושי השכר.

לכן אם שולמו שעות נוספות גלובליות התואמות את הממוצע השנתי, אין בכך פגם."

בית הדין קובע מספר כללים אשר על המעסיק לעמוד בהם בכדי שקביעת תוספת גלובלית תהיה תקינה, והם:

א. עריכת מעקב ודו"ח נוכחות מסודר.

ב. רישום השעות בתלוש השכר.

ג. היות התוספת הגלובלית תואמת את הממוצע השנתי.

תשומת הלב כי יכול ובחודש מסוים לא תהיה התאמה בין התוספת הגלובלית לבין הסכום אשר היה אמור להיות משולם אילו התשלום חושב לפי שעות בפועל. ואולם בכדי לפסול את ההסדר יש להראות על סטיה של ממש:

"טבעו של גמול שעות נוספות גלובליות כי הוא מהווה הערכה של מספר השעות הנוספות שמבוצעות על ידי העובדים, לכן ייתכן כי בחודש מסוים לא יעבדו שעות נוספות אולם כל עוד לא בוצעו באופן משמעותי שעות עבודה מעל לשעות הנוספות המשולמות, אין מקום לפסיקת סכומים נוספים."

תשומת הלב כי הסכם תוספת שעות גלובלי ניתן לתקיפה משני כיוונים. מקום בו העובד לא נדרש לעבוד שעות נוספות כלל או שהיקף השעות אותו הוא נדרש לעבוד קטן בצורה ניכרת משווי התוספת, ניתן לטעון כי מדובר בתוספת פיקטיבית אשר מטרתה להתחמק מתשלום סוציאליות והפרשות לפנסיה ופיטורים על התוספת. זה המקום להזכיר כי תוספת גלובלית בגין שעות נוספות אינה חלק מהשכר הקובע לפיצויי פיטורים ולפנסיה (בהיעדר הוראה אחרת בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה אישי)

מצד שני מקום בו התוספת קטנה בצורה משמעותית מהממוצע של השעות הנוספות שמבצע העובד בפועל, יוכל העובד לתבוע השלמה בין התוספת הגלובלית לבין התובפת אשר הגיעה לפי חישוב בפועל.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2015

החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, תשע"ב – 2011 – פרשנותו וישומו

החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, תשע"ב – 2011 – פרשנותו וישומו

ביום 19.12.11 פורסם חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב – 2011 (להלן: "החוק"), אשר מטרתו להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה הן בקרב מעסיקים בכלל והן בקרב קבלנים נותני שירות בפרט (חברות שמירה, אבטחה וניקיון וחברות הנותנות שירותי הסעדה לעובדי מזמין השירות – תוספת ראשונה לחוק). בתאריך 19.6.12 – נכנס חוק זה לתוקף.

החוק מסדיר הוראות מחמירות, אשר מטילות אחריות (הן בפן האזרחי והן בפן הפלילי) וסנקציות (עיצומים כספיים וקנסות) בגין הפרת חוקי עבודה לא רק על המעסיק ו/או קבלן השירות, אשר הינו המעסיק הישיר של העובד, אלא אף על מזמין השירות, הגם שאין הוא בגדר מעסיק של עובדי הקבלן המספק את השירותים, הכל כפי שיפורט בהמשך. החוק אף מאפשר להטיל אחריות אישית על מנכ"ל החברה הקבלנית ומנכ"ל מזמין השירות בהתקיים תנאים המפורטים בו.

הליך מנהלי – הטלת עיצום כספי על המעביד

המסלול הראשון המעוגן בחוק ואשר נועד להבטיח אכיפה מוגברת של חוקי העבודה הינו מסלול מנהלי של הטלת עיצומים כספיים על כלל המעבידים (ולאו דווקא על מעסיקים שהם קבלני שירות).

בהתאם למסלול זה במקרה בו בוצעה הפרה של אחד מחוקי העבודה (כמפורט בתוספת השנייה לחוק) תישלח למעביד הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (להלן: "הודעה על כוונת חיוב") (סעיף 5 לחוק). בהודעה  יפורטו, בין היתר, המעשה המהווה את ההפרה ומועדו, סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו וזכותו של המעביד לטעון את טענותיו לפני קבלת ההחלטה הסופית בדבר הטלת העיצום. למעביד קיימת במקרה זה זכות לטעון טענותיו בכתב תוך 30 יום ממועד מסירת ההודעה (סעיף 6 לחוק). לאחר שהממונה (מפקח עבודה בכיר מטעם משרד התמ"ת) ישקול את טענות המעביד, יחליט באם להטיל על המעביד עיצום כספי. במסגרת הפעלת שיקול הדעת רשאי הממונה להפחית את סכום העיצום, אך התקנות בנושא זה טרם הותקנו (ראה סעיף 7 לחוק).

לממונה קיים שיקול דעת לפיו יש באפשרותו לנקוט בהליך פחות דרסטי כנגד המעביד המפר והוא משלוח התראה מנהלית במקום הודעה על כוונת חיוב (ראה סעיף 15 לחוק). בהתראה המנהלית יפרט הממונה מהו המעשה המהווה את ההפרה, יודיע למעביד כי עליו להימנע מהמשך ביצועו, ויידע אותו על זכותו לבקש את ביטול ההתראה ועל משמעות המשך ההפרה. כאמור, למעביד קיימת הזכות להגיש בקשה בכתב בדבר ביטול ההתראה תוך 30 יום מהטעם שלא ביצע את ההפרה או מהטעם שהמעשה שביצע כמפורט בהתראה אינו מהווה הפרה. עם זאת במידה והמעביד יתעלם מההתראה וימשיך להפר את חוקי העבודה שפורטו בתוספת השנייה לחוק ו/או יחזור ויפר את חוקי העבודה במהלך שנתיים ממועד מסירת ההתראה, הרי שיוטל עליו עיצום כספי בשיעור מוגדל בהתאם להוראות סעיף 4 לחוק.

בנוסף מטיל המחוקק אחריות אישית על מנכ"ל התאגיד שהוא מעביד בגין אי מניעת ההפרות ו/או אי פיקוח ו/או אי נקיטה באמצעים הסבירים למניעת הפרה בידי התאגיד (ראה סעיף 14 לחוק). במקרה של הפרה רשאי הממונה לשלוח למנהל הכללי התראה ולפיה עליו לפקח על נקיטת אמצעים בידי התאגיד להפסקת ההפרה או למניעת הישנותה. במידה ומנכ"ל לא ינקוט אמצעים כאמור בהתראה, חזקה שהפר את חובתו לפי החוק, וניתן להטיל עליו באופן אישי תשלום של עיצום כספי. ברם המנהל יהיה מוגן מהטלת אחריות אישית, אם יוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו עפ"י החוק.

סעיף 13 לחוק קובע, כי תשלום עיצום כספי לפי חוק זה לא יגרע מאחריותו הפלילית של מעביד בשל ההפרה, ובמידה והוגש נגד מעביד כתב אישום בשל אותה הפרה, לא ינקוט נגדו הממונה הליכים לפי חוק זה, ואם שילם המעביד עיצום כספי – יוחזר לו הסכום ששולם.

יצוין, כי החוק מבדיל בין סוגים שונים של ההפרות בגינם יוטל על המעביד עיצום כספי בשיעור שונה, לפי המפורט להלן (ראה סעיף 3 לחוק):

(1)  בשל הפרה לפי חלק א' לתוספת השנייה (הפרות הנוגעות להיעדר אישורים ו/או פרוצדורה ניהולית) – 5,000 ₪, ולגבי יחיד המעסיק עובדים שלא במסגרת עסק, משלח יד או פעילות ציבורית – 2,500 ₪;

(2)  בשל הפרה לפי חלק ב' לתוספת השנייה (הפרות של חוקי עבודה בסיסיים כגון חופשה שנתית, תשלום שעות נוספות, אי מסירת הודעה בדבר תנאי עבודה וכד') – 20,000 ₪, ולגבי יחיד – 10,000 ₪;

(3)  בשל הפרה לפי חלק ג' לתוספת השנייה (הפרות חמורות כגון העבדה בשעות נוספות ו/או במנוחה שבועית ללא היתר, אי תשלום שכר מינימום ו/או אי ביצוע תשלומים בגין פנסיה) – 35,000 ₪, ולגבי יחיד – מחצית הסכום.

סעיף 4 קובע תוספת של 50% מגובה העיצום הכספי בגין הפרה נמשכת לכל יום שבו נמשכת ההפרה, וכפל עיצום כספי – בגין הפרה חוזרת שבוצעה ע"י המעביד בתוך שנתיים מהפרה קודמת שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע. כמו כן קובע סעיף 12 לחוק, כי על גבייתו של העיצום הכספי תחול פקודת המסים (גבייה).

לצורך שקיפות פעילותו ושיקול דעתו של הממונה יפורסמו באתר האינטרנט של משרד התמ"ת שמו ופרטיו של המעביד המפר (למעט אדם יחיד), דבר הטלת העיצום וגובהו, מהות ההפרה ונסיבותיה (סעיף 17 לחוק).

הערר על החלטת הממונה עפ"י פרק זה ניתן להגיש לועדת ערר תוך 14 ימים מיום שנמסרה (סעיף 18 לחוק); ערעור על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש לבית הדין האזורי לעבודה תוך 45 ימים (סעיף 21 לחוק). לצורך הגשת ערעור על פסק הדין של בית דין אזורי יש לבקש רשותו של בית הדין הארצי.

הטלת אחריות על מזמין שירות

הטלת עיצום כספי על מזמין שירות (סעיף 16 לחוק):

קבלן שירות הוא מי שעיסוקו במתן שירות בתחום שמירה, אבטחה, ניקיון והסעדה, באמצעות עובדיו אצל זולתו. מזמין שירות הוא מי שמקבל שירות מקבלן, במסגרת עסקו, משלח ידו או פעילותו הציבורית.

בשונה מהוראות המטילות אחריות מנהלית על מעסיקים ו/או קבלני שירות, הרי שהליך מנהלי שיינקט כנגד מזמין שירות כולל שלב נוסף לפיו במקביל למסירת דרישת תשלום לקבלן בשל הפרה עפ"י התוספת השלישית שבחוק, תינתן למזמין שירות התראה בכתב לתיקון ההפרה או לביטול החוזה עם קבלן ולחילוט ערובה שנתן הקבלן, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההתראה.

במידה ולא תוקנה ההפרה או לא פעל מזמין שירות בתום לב לביטול החוזה ולחילוט ערובה שנתן הקבלן בתוך התקופה האמורה, ימסור הממונה למזמין השירות הודעה על כוונת חיוב, ויחולו לגבי מזמין השירות הוראות החוק בדבר הטלת עיצום כספי בשינויים המחויבים.

אחריות אזרחית של מזמין שירות

החידוש של החוק הינו בכך שהוא מאפשר עילת תביעה ישירה של עובדי הקבלן נגד מזמין השירות הגם שהוא אינו מעסיקם ולמרות שלא מתקיימים ביניהם יחסי עובד ומעביד.

היקף הטלת האחריות על מזמין שירות הינו מצומצם מהיקף האחריות המוטל על הקבלן במובן זה שהמחוקק מסדיר תנאים מוקדמים להחלת הליך זה והגנות משמעותיות שעומדות למזמין השירות. זאת ועוד, רשימת ההפרות בגינן תוטל אחריות על מזמין השירות בתוספת שלישית לחוק הינה קצרה ומוגבלת יותר מרשימת ההפרות שבגינן תוטל אחריות על הקבלן.

סעיף 25 לחוק מסדיר תנאים מצטברים אשר בהתקיימותם תחול על מזמין השירות אחריות אזרחית בגין ההפרות עפ"י התוספת השלישית לחוק וצווי הרחבה, לפי פירוט כדלקמן:

(1)   השירות ניתן אצל מזמין השירות באמצעות 4 עובדים לפחות (בין אם מדובר בעובדים המועסקים בידי אותו קבלן או קבלנים שונים);

(2)   השירות ניתן במהלך תקופה של שישה חודשים לפחות, באופן קבוע ורציף;

(3)   נמסרה הודעה למזמין השירות (אם באמצעות העובד שפנה לקבלן בכתב בדרישה למלא את החובה, ומסר למזמין השירות הודעה בכתב ולפיה מסר לקבלן את הדרישה האמורה ו/או באמצעות מפקח עבודה שמסר כי יש לו מידע לפיו הקבלן לא מילא את החובה כלפי עובדו), והחובה לא מולאה בידי הקבלן עד תום 30 ימים ממועד מסירת ההודעה.

בהתאם לסעיף 26 לחוק חלה על מזמין השירות החובה לנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע פגיעה בזכויות עובדים של הקבלן המועסקים אצלו, ולשם כך עליו לקבוע דרך יעילה במקום העבודה למסירת הודעה על פגיעה ולבירור המידע שבהודעה, ויידע את עובדיו של הקבלן בדבר דרך זו. במידה ולא קבע מזמין השירות דרך למסירת הודעה או לא יידע את עובדיו של הקבלן בדבר דרך זו, תחול עליו אחריות אזרחית כלפי עובד של הקבלן המועסק אצלו, אף אם לא נמסרה לו הודעה בדבר ההפרה ע"י העובד.

סעיף 27 לחוק מסדיר תנאים אשר בהתקיימותו של אחד מהם יקומו למזמין השירות הגנות, כפי שיפורט להלן:

(1)       הפרת החובה תוקנה במלואה;

(2)       מזמין השירות הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך (מי שקיבל תעודת הכרה ע"י משרד התמ"ת עפ"י הוראות החוק וכל עוד לא הותקנו התקנות בעניין זה – רואה חשבון) ועם גילוי הפרה עשה כל שביכולתו לתיקון ההפרה בידי הקבלן, ואם ההפרה לא תוקנה בתוך זמן סביר – ביטל את החוזה בינו לבין הקבלן, ולא היה בביטול החוזה משום התנהגות שלא בתום לב;

(3)       מזמין השירות הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, בסמוך לפני מועד הפרת החובה, ולפיהן קוימה החובה בידי הקבלן.

יחד עם זאת קובע המחוקק, כי בחוזה בין מזמין השירות לבין הקבלן חובה לפרט בכתב רכיבי השכר שישלם הקבלן לעובדיו וכן עלות השכר המינימלית, הצהרת הקבלן על עלויות נוספות כולל רווח, והתחייבות של מזמין השירות לתשלום בסכום שלא יפחת מעלות השכר המינימלית והעלויות הנוספות, וכן עלות השכר המינימלית שלא תהיה פחותה מערך שעת עבודה כפי שיקבע השר בתקנות (סעיף 28 לחוק). במידה ויחתום מזמין השירות על חוזה אשר אינו כולל את מלוא הנתונים כאמור לעיל, יחויב באחריות אזרחית בשל ההפרות הנ"ל ואף לא יחולו עליו התנאים המוקדמים להטלת האחריות עפ"י סעיף 25 (4 עובדים לפחות, רצף עבודה של 6 חודשים ומסירת הודעה בדבר ההפרה של הקבלן) ולא יחולו עליו גם ההגנות הקבועות בסעיף 27. חתימה על חוזה שאינו עומד בדרישות סעיף זה אף תהווה עבירה פלילית, אשר גם מנהלו הכללי של מזמין השירות עלול לחוב בגינה באחריות אישית, כפי שיפורט להלן.

אחריות פלילית של מזמין שירות

כפי שצוין לעיל, חתימה על הסכם שאינו עומד בתנאי סעיף 28 לחוק (פירוט רכיבי שכר, שכר מינימום וכד') מהווה עבירה פלילית מצידו של מזמין שירות (סע' 31 לחוק). החוק מוסיף וקובע, כי מנהל כללי של תאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת העבירה האמורה, ועל המפר חובה זו תחול אחריות פלילית. במידה ובוצעה עבירה זו ע"י תאגיד של מזמין השירות, חזקה היא שהמנהל הכללי של התאגיד הפר את חובתו לפי סעיף זה, אך המנכ"ל יהיה מוגן רק באם הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

סעיף 32 לחוק מעגן אחריות פלילית על מנכ"ל המזמין השירות בקובעו, כי עם קבלת התראה על ביצוע ההפרה ע"י הקבלן, חובה על מנכ"ל באופן אישי לפעול       לתיקון ההפרה או לפעול בתום לב לביטול החוזה של התאגיד עם הקבלן ולחילוט ערובה שנתן הקבלן. גם כאן מפעיל המחוקק סנקציה על המנכ"ל לפיה במידה ולא תוקנה ההפרה בידי הקבלן או לא פעל התאגיד בתום לב לביטול החוזה עם הקבלן ולחילוט ערובה שנתן הקבלן, חזקה היא שהמנהל הכללי של התאגיד הפר את חובתו לפעול כאמור בהתראה, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

סעיף 33 לחוק מטיל על מזמין שירות אחריות פלילית לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות בידי קבלן בהתאם לרשימה מצומצמת, כגון עבירות על חוק הגנת השכר, חוק עבודת נוער, חוק שכר מינימום וחוק שעות עבודה ומנוחה.

סעיף זה מחיל הגנות על מזמין השירות מפני אחריות פלילית בגין עבירות הנ"ל בהתקיים אחד מהתנאים כמפורט להלן:

(1)  הוא עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו;

(2)  הוא הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, בסמוך לפני מועד ביצוע העבודה, ולפיהן קיים הקבלן את חובתו;

(3)  מעשה העבירה תוקן במלואו;

(4)  מזמין השירות הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, ועם גילוי הפרה המהווה עבירה לפי סעיף זה עשה כל שביכולתו לתיקון ההפרה בידי הקבלן, ואם ההפרה לא תוקנה בתוך זמן סביר – ביטל את החוזה בינו לבין הקבלן בשל ההפרה.

אחריות עובד ברשות ציבורית

סעיף 35 לחוק קובע, כי בידי הממונה קיימת הסמכות לשלוח לרשות ציבורית התראה בגין עבירה עפ"י רשימת העבירות שבתוספת השנייה לחוק, לפיה על הרשות לפקח על נקיטת אמצעים להפסקת ההפרה או למניעת הישנותה. במידה ולא תתוקן ההפרה, יראו את העובד האחראי ברשות הציבורית כמבצע עבירה פלילית, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

הפרת חיקוקים עפ"י התוספת השלישית לחוק תגרור אף היא לחיובה של הרשות באחריות פלילית, אלא אם כן הרשות פעלה לתיקון ההפרה ו/או פעלה בתום לב לביטול החוזה עם הקבלן ו/או פעלה לחילוט הערובה שנתן הקבלן, ובמידה וההפרה לא תוקנה – יהיה העובד האחראי מטעם הרשות מוגן באם הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא חובתו (סעיף 36 לחוק).

סעיף 37 לחוק מטיל אחריות פלילית על רשות ציבורית במידה וכמזמין שירות לא ביצעה פיקוח ו/או לא עשתה כל שניתן למניעת חתימה על חוזה עם קבלן אשר אינו כולל פירוט רכיבי השכר ו/או עלות השכר המינימלית וכד'. עם זאת עובד אחראי מטעמה יהיה מוגן מהטלת האחריות באם הוכיח, כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

בודק שכר עבודה מוסמך

החוק מביא לעולם מקצוע חדש והוא – בודק שכר. הואיל והנושא לרבות התנאים ותהליך ההכשרה אמורים להיות מוסדרים בתקנות שטרם הותקנו נקבע שעד אז יהיה מוסמך לבצע בדיקות שכר רואה חשבון אשר יצטרך לערוך בדיקות תקופתיות לפחות אחת לתשעה חודשים לגבי 10% מהעובדים לפחות.

הוראות נוספות

סעיף 49 לחוק אוסר בין היתר על תשלום העיצום הכספי שהוטל על אחר, והוראה ו/או התחייבות לתשלום ו/או שיפוי במסגרת החוזה בין קבלן למזמין שירות תהיה בטלה.

כמו כן אוסרת הוראה זו על ביטוח אדם מפני עיצום כספי שיוטל עליו לפי חוק זה, והתקשרות בחוזה לביטוח כאמור – בטלה.

תניה בחוזה בין מזמין שירות לקבלן הקובעת שיפוי של מזמין השירות או תשלום לו בשל חבותו לפי חוק זה, אין לה תוקף.

התוספת השנייה

חלק א'

(1)       ניהול פנקס חופשה לפי סעיף 26 לחוק חופשה שנתית;

(2)       ניהול פנקס שעות עבודה לפי סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה;

(3)       איסור העבדת נער בלא בדיקה רפואית או אישור רפואי, לפי סעיפים 11, 11א ו-12 לחוק עבודת הנוער;

(4)       איסור קבלת נער לעבודה בלא הדרכה בבחירת מקצוע, לפי סעיף 18 לחוק עבודת הנוער;

(5)       איסור העבדת נער בלא פנקס עבודה, לפי סעיף 28 לחוק עבודת הנוער;

(6)       ניהול פנקס לפי סעיף 31 לחוק עבודת הנוער;

(7)       התניית הזמנת הופעה או פרסומת שבה אמור לעבוד ילד בקבלת היתר להעבדה, לפי סעיף 33ד(ב) לחוק עבודת הנוער;

(8)       קביעת תקנון לפי סעיף 7(ב) לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998;

(9)       הצגת מודעה לפי סעיף 6ב לחוק שכר מינימום;

(10)      איסור דרישת פרופיל צבאי לפי סעיף 2א(א) לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988;

(11)      איסור פרסום מודעה בדבר הצעת עבודה או שליחה להכשרה מקצועית, בניגוד להוראות סעיף 8 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988;

(12)      איסור פרסום מודעה בדבר הצעת עבודה או הפניה להכשרה מקצועית, בניגוד להוראות סעיף 11 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

(13)      איסור דרישת מידע גנטי או ביצוע בדיקה גנטית מעובד, לפי סעיף 29 לחוק מידע גנטי, התשס"א-2000;

(14)      מתן הפסקות לעובד לפי סעיף 20 לחוק שעות עבודה ומנוחה, או בהתאם להוראות היתר לפי סעיף 23 לחוק האמור;

(15)      מתן הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים לפי סעיף 20א לחוק שעות עבודה ומנוחה;

(16)      מתן הפסקה בין ימי עבודה לפי סעיף 21 לחוק שעות עבודה ומנוחה;

(17)      איסור העבדת עובד במשמרות בעבודת לילה רצופה לפי סעיף 22 לחוק שעות עבודה ומנוחה, שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף 23 לחוק האמור;

(18)      איסור העבדת עובדת מהחודש החמישי להריונה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית בלא אישור רפואי או שלא בהתאם לתנאי האישור הרפואי ובלא הסכמתה, לפי סעיף 10(א) ו-(ב) לחוק עבודת נשים;

(19)      איסור העבדת עובדת שילדה במשך ארבעה חודשים שלאחר חופשת הלידה בעבודת לילה או במנוחה השבועית בלא הסכמתה, לפי סעיף 10(ג) לחוק עבודת נשים.

חלק ב'

(1)       מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית;

(2)       תשלום דמי חופשה לפי סעיפים 10 ו-11 לחוק חופשה שנתית;

(3)       תשלום פדיון חופשה לפי סעיף 13 לחוק חופשה שנתית;

(4)       איסור העבדה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם להוראות היתר שניתן לפי הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה;

(5)       תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה;

(6)       תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה;

(7)       איסור העבדת צעיר או מי שמלאו לו 18 שנים, ושחל עליו חוק לימוד חובה, התש"ט-1949, בשעות הלימודים לפי סעיף 2(ב1) לחוק עבודת הנוער או בלי שנמסרה למעביד הודעה לפי סעיף 28א לחוק עבודת הנוער;

(8)       איסור העבדת ילד שטרם מלאו לו 15 שנים בהופעה או בצילומים, שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף 4 לחוק עבודת הנוער;

(9)       מתן הפסקאות לנער לפי סעיף 22 לחוק עבודת הנוער;

(10)      איסור העבדת נער הלומד לימודי ערב בשעות לפי סעיף 23(א) לחוק עבודת הנוער;

(11)      איסור ניכוי שעות היעדרות ללימודי ערב משכרו של נער לפי סעיף 23(ב) לחוק עבודת הנוער;

(12)      איסור העבדת נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף 25 לחוק עבודת הנוער;

(13)      מתן אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד-מעביד, לפי סעיף 8 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001;

(14)      מסירת הודעה על תנאי עבודה או על שינוי בתנאי עבודה לפי סעיפים 1 עד 3 לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002;

(15)      מסירת תלוש שכר לפי סעיף 24 לחוק הגנת השכר;

(16)      איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף 25 לחוק הגנת השכר;

(17)      איסור העבדת עובדת או עובד בחופשת לידה לפי סעיף 8 לחוק עבודת נשים, לרבות כפי שהוחל בסעיף 9ג לחוק האמור;

(18)      איסור חיוב עובד של קבלן כוח אדם בתשלום לפי סעיף 12 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם.

חלק ג'

(1)       איסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר, לפי סעיף 6 לחוק שעות עבודה ומנוחה;

(2)       איסור העבדה במנוחה השבועית בלא היתר לפי סעיף 9 לחוק שעות עבודה ומנוחה;

(3)       איסור העבדת נער מתחת לגיל המותר לפי סעיפים 2, 2א ו-7 לחוק עבודת הנוער;

(4)       איסור העבדת ילד שטרם מלאו לו 15 שנים בהופעה או בצילומים, בלא היתר לפי סעיף 4 לחוק עבודת הנוער;

(5)       איסור העבדת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף 20 לחוק עבודת הנוער;

(6)       איסור העבדת נער במנוחה השבועית לפי סעיף 21 לחוק עבודת הנוער;

(7)       איסור העבדת נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף 24 לחוק עבודת הנוער;

(8)       העברת סכומים שנוכו, לפי סעיף 25א לחוק הגנת השכר;

(9)       איסור הלנת שכר לפי סעיף 52ב(ב1)(1) לחוק הגנת השכר;

(10)      תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום;

(11)      תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה, לפי סעיף 33יד(ב) לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957;

(12)      איסור פיטורי עובדת או עובד בלא היתר לפי סעיף 9 לחוק עבודת נשים, לרבות כפי שהוחל בסעיף 9ג לחוק האמור;

(13)      איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת או עובד, בלא היתר, לפי סעיף 9א לחוק עבודת נשים, לרבות כפי שהוחל בסעיף 9ג לחוק האמור;

(14)      איסור פיטורי עובד המשרת במילואים בלא היתר לפי סעיף 41א(ב) לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949;

(15)      תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה;

(16)      איסור קבלת בטוחות מעובד או מימושן לפי סעיף 2 לחוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב-2012.

תוספת שלישית

(1)       מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית;

(2)       תשלום דמי חופשה לפי סעיפים 10 ו-11 לחוק חופשה שנתית;

(3)       תשלום פדיון חופשה לפי סעיף 13 לחוק חופשה שנתית;

(4)       איסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעיף 6 לחוק שעות עבודה ומנוחה;

(5)       איסור העבדה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם להוראות היתר שניתן לפי הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה;

(6)       איסור העבדה במנוחה השבועית בלא היתר, לפי סעיף 9 לחוק שעות עבודה ומנוחה;

(7)       תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה;

(8)       תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה;

(9)       איסור העבדת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף 20 לחוק עבודת הנוער;

(10)      איסור העבדת נער במנוחה השבועית לפי סעיף 21 לחוק עבודת הנוער;

(11)      איסור העבדת נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף 24 לחוק עבודת הנוער;

(12)      איסור העבדת נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף 25 לחוק עבודת הנוער;

(13)      איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף 25 לחוק הגנת השכר – כשניכוי הסכומים היה ביוזמת מזמין השירות או לפי הוראותיו;

(14)      העברת סכומים שנוכו, לפי סעיף 25א לחוק הגנת השכר;

(15)      איסור הלנת שכר לפי סעיף 25ב(ב1)(1) לחוק הגנת השכר;

(16)      תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום;

(17)      תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה, לפי סעיף 33יד(ב) לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957;

(18)      תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה.

הרצאה בנושא האכיפה הפלילית בדיני עבודה – משוב

 

מכתב תודה מנמל חיפה

 

לכבוד עורך דין יוסי חכם

הנדון: מכתב תודה

עו"ד יוסי חכם שלום רב,

ברצוני להודות לך על ההשתלמות המרתקת שהעברת לעובדי אגף משאבי אנוש בנמל חיפה, בנושא האכיפה הפלילית – תיקון מס' 24 לחוק הגנת השכר וחוק שעות עבודה ומנוחה.

החומר הועבר בצורה מקצועית ומקיפה תוך יכולת הנחיה מעולה ושילוב הומור לצד מקרים מהחיים. הדגשת האחריות הניהולית לשמירה על חוקי העבודה הינה תחום שאינו מוכר ומוטמע מספיק בארגונים ולכן הרצאתך הייתה חשובה ביותר.

העשרת אותנו ואפשרת לנו להיחשף לתכנים חדשים, שיסייעו בידנו להצליח בעבודתנו בחברה.

תודה מעומק הלב וראה אותי ואותנו כממליצים בכל עת ולכל צורך.

עדכון לחוק דמי מחלה

ביום 28/3/11 פורסם תיקון מספר  4 לחוק דמי מחלה, תשל"ו-1976, אשר נכנס לתוקפו ביום 1/4/11.

 עיקרו של התיקון הינו בשינוי גובה דמי המחלה אשר ישולמו לעובד בעת תקופת מחלתו. קודם לתיקון זכאי היה העובד לקבל דמי מחלה בשיעור של 75% משכרו בעד כל יום מחלה מעבר ליום השלישי ועד לתקרת יתרת דמי המחלה הצבורה. (בעד היום הראשון לא היתה זכאות לתשלום ובעד הימים השני והשלישי מחצית דמי המחלה – 37.5% מהשכר).

תיקון מספר 4 שינה את חוק דמי מחלה באופן שמעתה חובת המעסיק לשלם לעובד בעת תקופת מחלתו דמי מחלה: "בגובה שכר העבודה שהיה העובד זכאי לקבל בתקופת זכאותו לדמי מחלה אילו המשיך לעבוד". דהיינו מ-1/4/11 גובה דמי המחלה הינם 100% משכר העובד (ובעד הימים השני והשלישי – 50% משכר העובד – קרי מחצית דמי המחלה).

אין חולק כי מדובר בתיקון חשוב לחוק אשר מבטיח כי עובד אשר נעדר מעבודתו עקב מחלה לא ייוותר בחסרון כיס, ומבטיח למעשה כי מהיום הרביעי למחלה (ועד היתרה הצבורה) יקבל העובד את מלוא שכרו.

מנגד אל נשכח גם מקרים חריגים וניצול לרעה של חוק דמי מחלה על ידי עובדים אשר אינם חולים אלא "מתחלים". לא אחת עומדים מעסיקים חסרי אונים מול הקלות הבלתי נסבלת של הוצאת אישורי מחלה על ידי עובדים בריאים. אחד התמריצים לעובדים שלא לנצל ימי מחלה היה בכך שהעובד נפגע בכיסו, קרי תחת לקבל את מלוא שכרו קיבל רק 75% משכרו. תמריץ שלילי זה בוטל למעשה כך שעובד יוכל להנות החל מהיום הרביעי למחלתו למלוא שכרו בגין תקופת מחלתו.

תיקון חוק זה ייאלץ מן הסתם את המעסיקים (במגזר הפרטי) להשקיע חשיבה ועדכון של הסכמי העבודה על ידי מתן תמריצים בגין אי היעדרות בדומה לנהוג מגזר הציבורי ובהסכמים קיבוציים שונים. מתן תמריצים בשל אי היעדרות יקטין את האפשרות לניצול ימי מחלה ממושכים. זה המקום להזכיר כי בעד שלושת ימי המחלה הראשונים עדין קיים תמריץ שלילי שכן בעד היום הראשון אין תשלום כלל ואילו בעד הימים השני והשלישי רק מחצית מהשכר.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2011

יום חופשה בסילבסטר

חגיגות הסילבסטר וראשית השנה האזרחית החדשה כבר מזמן אינן נחלתם של הנוצרים בלבד, ועובדים רבים, בני כל הדתות, מבקשים לחגוג חג זה.

השנה ערב הסילבסטר יוצא ביום שישי כך שמרבית העובדים יוכלו להתאושש מהחגיגות והחמרמורת בבית ביום השבת.

אך מה לגבי עובדים אשר נדרשים לעבוד בערב שישי אך רוצים לבלות את ערב הסילבסטר במקום.

סעיף 6 לחוק חופשה שנתית מאפשר לכל עובד לבחור יום אחד בשנה בו הוא יכול לקחת חופשה לפי בחירתו (יום בחירה). מדובר בחריג לכלל לפיו המעסיק הוא שקובע את ימי החופשה.

יתרה מזאת, בחודש מאי השנה תוקן חוק חופשה שנתית ונוסף יום בחירה נוסף לבחירת העובד רק שיום זה יכול להיבחר מתוך רשימה סגורה הנמצאת בתוספת לחוק. ברשימה זו נמצאים חגי הדתות השונים וביניהם גם ערב ראשית השנה, קרי ערב הסילבסטר.

ואולם – כדי שעובד יוכל להנות מפריבילגיה זו עליו להודיע למעביד על כוונתו לנצל יום חופשה זה 30 ימים מראש. לא הודיע העובד מבעוד מועד יאלץ לסמוך על טוב ליבו של המעסיק.

למעשה החוק מאפשר לעובד לקבוע מתי תהיה החופשה ואף לכפות על המעביד את יום החופשה ובלבד שיודיע למעסיק 30 ימים מראש. לעובד האפשרות לעשות כן לגבי 2 ימים שיבחר, האחד יכול להיות כל יום בשנה והשני מהרשימה אשר בתוספת לחוק.

להלן יובא נוסחו המלא של סע' 6 לחוק חופשה שנתית:

"(א)  החופשה תינתן בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה היא ניתנת, או במשך שנת העבודה שלאחריה.

(ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי עובד לקחת יום אחד מן החופשה במהלך שנת העבודה שבעדה היא ניתנת במועד שיבחר ויום אחד נוסף באחד מהימים המנויים בתוספת, ואולם אין ברשימת הימים כאמור כדי לפגוע בהוראות סעיף 5, ובלבד שהודיע על כך למעבידו 30 ימים מראש לפחות.

 (ג)        שר התעשייה המסחר והתעסוקה רשאי, בצו, להוסיף על רשימת הימים המנויים בתוספת".

הימים שבתוספת הינם כדלקמן:

1.        צום גדליה; ערב יום הכיפורים; ערב חג הסוכות; הושענא רבה; צום עשרה בטבת (יום הקדיש הכללי); תענית אסתר; פורים; שושן פורים; ערב חג הפסח; ערב שביעי של פסח; חג המימונה; ל"ג בעומר; ערב חג השבועות; צום י"ז בתמוז; צום תשעה באב; ערב ראש השנה.

2.        ערב חג המולד; ערב ראשית השנה; ערב חג ההתגלות; ערב חג הפסחא; יום הבשורה; ערב עליית ישו השמיימה; ערב חג השבועות.

3.        ערב ראש השנה ההג'רית; ערב יום הולדת הנביא; עליית הנביא השמיימה (לילת אלאסרא ואלמעראג'); ערב חג הפסקת הצום (ערב עיד אלפיטר); ערב חג הקורבן (ערב עיד אלאדחא).

4.        ערב חג אלח'דר (אליהו הנביא); ערב חג הנביא שועייב (יתרו); ערב חג הנביא סבלאן; ערב חג הקורבן (ערב עיד אלאדחא).

5.        יום הזיכרון לעדה הצ'רקסית.

6.        חג הסיגד.

7.        יום האישה הבין-לאומי; יום הזיכרון לשואה ולגבורה; יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור (ערב יום העצמאות); יום ירושלים; אחד במאי; יום הניצחון על גרמניה הנאצית; יום פטירת הרצל; ראש השנה האזרחית.

ושתהיה שנה טובה

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2010

יום עיון חידושים ועדכונים בדיני עבודה ומיסים – 26/12/10 – היערכות לשנת 2011

ביום 26/12/10 יתקיים בקמפוס הנמל יום עיון  במסגרת היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ של אוניברסיטת חיפה. מטרת יום העיון הינה ליתן כלים ועדכונים בתחום דיני המס ודיני העבודה למנהלים ולבעלי תפקידים בחברות. 

קהל היעד ליום העיון הינו מנכ"לים, מנהלי כספים, חשבים, מנהלי משאבי אנוש חשבי שכר ועוד.

עו"ד יוסי חכם ממשרד חכם את אור-זך, עורכי דין, ירצה על חידושים ועדכונים בדיני עבודה ובכלל זה על עדכוני חקיקה ופסיקה בנושאים בוערים לרבות שעות נוספות, משכורות גלובליות, שכר מינימום, שוויון הזגמנויות בעבודה, עבודת נשים ועוד. כמו כן תועבר הרצאה חשובה בנושא אחריות מנהלים בדיני עבודה ובכלל זה תידון האחריות הפלילית של המנהלים בדיני עבודה ויינתנו טיפים מועילים להקטנת הסיכון.

רו"ח ומשפטן יובל אבוחצירא מארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע"מ, ירצה על תכנוני מס על המותר והאסור ועל חובות הדיווח. כמו כן במסגרת הכנס תינתנה האפשרות לשאול שאלות ולקבל טיפים מועילים לקראת סוף שנת המס ופתיחת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה.

רו"ח (עו"ד) דורון מאוטנר, ממשרד רואי החשבון פאהן קנה, ירצה על סוגית שווי הרכב ועל פתרונות אפשריים לצמצום החבות. בהרצאתו נשמע על ניהול יומן רכב ממוחשב כמכשיר להקטנת שווי הרכב למס.

יום עיון חידושי מיסים ועבודה 2010

האם לגוי של שבת צריך לשלם תוספת שבת? מהו יום המנוחה השבועי של מי שאינו יהודי?

ביום 9/11/10 ניתן פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בו נקבע כי גם גוי של שבת יקבל תעריף שבת. הכיצד? (ע"ע 396-09 גלינה קיסלגוף ואח' נ' מרכז רפואי מעיני הישועה – מפורסם באתר נבו)

עסקינן במספר עובדים אשר הועסקו במרכז רפואי בתפקיד גוי של שבת. מדובר בעובדים אשר אינם יהודים לפי ההלכה, דבר אשר נבדק ביסודיות על ידי הרב של המרכז, ואשר הועסקו אך ורק בימי שבת וחגים, על תקן גוי של שבת. העובדים הגישו תביעתם נגד המרכז בה עתרו לקבל את התוספת המגיעה בעבור עבודה ביום המנוחה השבועי. לעניין זה טענו כי יום המנוחה השבועי שלהם הוא יום שבת ולכן מגיעה להם התוספת.

השאלה הראשונה הרלבנטית היא מהו יום המנוחה השבועי לעובד שאינו יהודי. חוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי יום המנוחה הינו כדלקמן:

"7. (א) לפחות שלושים ושש שעות רצופות לשבוע הן המנוחה 

              השבועית של העובד.

(ב)  המנוחה השבועית תכלול –

        (1)            לגבי יהודי – את יום השבת;

        (2)            לגבי מי שאינו יהודי – את יום השבת או את יום הראשון או את היום השישי בשבוע, הכל לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו"

מכאן למדים אנו כי בעוד שלגבי עובד יהודי יום המנוחה לעולם יהיה יום שבת, לגבי עובד שאינו יהודי יום המנוחה יהיה שישי, שבת או ראשון, לפי המקובל על העובד כיום המנוחה השבועי שלו. תביעת העובדים התקבלה לבסוף בעיקר בשל העובדה שהמעסיק לא טרח להחתים את העובדים על הסכם בו הם טוענים כי יום המנוחה שלהם הינו שישי או ראשון, או למצער להודיע, בהודעה לעובד, מהו יום המנוחה שלהם. לעניין זה קבע בית הדין:

"המערערים לא נשאלו על ידי בית החולים, מהו יום המנוחה השבועי שלהם כמצוות חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002 (להלן – חוק הודעה לעובד) החל על חלק מהמערערים, והמחייב את המעביד למסור לעובד, בין השאר, מהו יום המנוחה השבועי שלו (סעיף 2(7) לחוק הודעה לעובד). ניתן להניח, כי בית החולים יצא מנקודת מוצא, שמי שבוחר לעבוד ביום השבת מן הסתם, יום זה אינו יום המנוחה השבועי שלו"

בית הדין השתכנע מעדויות העובדים כי יום המנוחה המקובל עליהם הוא יום שבת. בית הדין נאלץ להתמודד אם הטענה האם בעצם הסכמתם לעבוד רק בשבתות אין משום הצהרה שזהו אינו יום המנוחה שלהם. לעניין זה קבע בית הדין:

"ניתן לטעון, כי עצם העובדה שהמערערים, כמי שאינם יהודים, בחרו לעבוד בשבת בעבודה, שיוחדה במיוחד למי שאינם יהודים, מצביעה על כך, שהם בעצם בחירתם במשרה זו של גוי של שבת, הצהירו בהתנהגותם, כי יום השבת אינו יום המנוחה השבועי שלהם. טענה זו תומכת לכאורה בעמדת בית החולים.

בהקשר זה עולה השאלה – מה יהיה דינו של סטודנט יהודי, הלומד בכל ימי המעשה, ונאלץ לפרנס את עצמו,למרבה הצער, דווקא ביום השבת. האם גם לגביו נטען, שאין הוא זכאי לגמול עבודה במנוחה השבועית ? אם הוא זכאי לכך – מדוע יהא דין המערערים שונה משלו ?

 יהיה מי שיטען, כי למערערים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה יש ימי מנוחה חלופיים, אותם הם יכולים לבחור כימי המנוחה שלהם, בעוד שלעובד היהודי אין כל בחירה. ברם, המערערים עצמם מעידים על עצמם, שיום המנוחה המקובל עליהם הוא יום השבת כרוב אזרחי ישראל, ואין להם כל זיקה לנוצרים או למוסלמים בישראל.

על פי חומר הראיות עולה, כי בית החולים עצמו שילם לעובדים מוסלמים ונוצרים שהועסקו אצלו בשבת גמול עבודה בשבת בשיעור200%. גמול זה גבוה מהשיעור הקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה עבור עבודה בשבת.

נתון זה מצביע על הפליתם של המערערים על פני עובדים אחרים שאינם יהודים בכל הקשור לגובה תגמולם עבור עבודתם בשבת. זו הפליה פסולה בין שווים, שאין ביניהם הבדל רלוונטי לעניין הזכאות לגמול עבודה במנוחה השבועית, היא אינה מוצדקת, ויש לבטלה.

הטענה, כי אותם מוסלמים ונוצרים קיבלו גמול עבודה במנוחה השבועית, מפני שעבדו בבית החולים במשך כל השבוע, ואילו המערערים עבדו רק בשבת וחג, דינה להידחות".

המסקנה המתבקשת בנוגע לתשלום בגין ימי מנוחה למי שאינו יהודי הוא שצריכה לבוא קודם לכן בחירתו של העובד מהו יום המנוחה שלו. את הבחירה הזו רצוי מאוד לקבל מהעובד בכתב ולכלול אותה בהודעה לעובד אשר נמסרת לעובד על פי החוק. בדרך זו יוכל המעסיק להימנע מתביעה בדיעבד אשר תייקר לו את עלות העסקת העובדים בלפחות 50% ואף יותר.

 

 אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום!

 © כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2010