דין משמעתי – העברה זמנית, פסילה זמנית והחזרה לתפקיד

מאת: עו"ד יוסי חכם

מה דינו של עובד אשר הועבר מתפקידו לתקופה זמנית בהתאם לצעדי משמעת שננקטו נגדו? האם בתום תקופת ההעברה יחזור לתפקידו המקורי באופן אוטומטי או לא?

שאלות אלו נענו בפסק דין מקיף וחשוב של בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ בעתירה על פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בירושלים (בגץ 7228/19 ‏ ‏ מדינת ישראל נ' בית הדין הארצי לעבודה בירושלים).

בית דין משמעתי מוסמך להטיל על עובדי מדינה אמצעי משמעת כמפורט בסעיף 34 לחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963 כדלקמן:

"אמצעי משמעת על ידי בית הדין

34. בית הדין מוסמך להחליט על אחד או אחדים מאמצעי משמעת אלה:

(1) התראה;

(2) נזיפה;

(3) נזיפה חמורה;

(4) הורדה בדרגה או הקפאתה, במידה ולתקופה שיקבע;

(5) הפקעת משכורת בסכום שיקבע בית הדין ושלא יעלה על החלק הששי ממשכורתו החדשית של העובד, לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים; לענין פסקה זו, "המשכורת החדשית" – המשכורת הקובעת שלפיה היתה משתלמת קצבתו של העובד אילו יצא לקצבה ביום מתן ההחלטה;

(6) העברתו – בתיאום עם המנהל הכללי של המשרד או מי שהמנהל הכללי מינה לכך – למשרה אחרת או למקום עבודה אחר במשרדו, בהגבלת זמן או ללא הגבלה;

(7) פסילה, לאחר העברה למשרה אחרת או למקום עבודה אחר, למילוי תפקידים מסויימים, במידה ולתקופה שיקבע;

(8) פיטורים בתשלום פיצויי פיטורים, כולם או מקצתם, או ללא תשלום פיצויי פיטורים; ורשאי הוא להורות על תשלום פיצויי הפיטורים שנשללו, כולם או מקצתם, כפי שיחליט, למי שהעובד חייב בפרנסתם;

(9) פסילה, לאחר פיטורים או פרישת העובד משירות המדינה בדרך אחרת, למילוי תפקידים מסויימים לצמיתות או לתקופה שיקבע;

(10) פסילה, לאחר פיטורים או פרישת העובד משירות המדינה בדרך אחרת, לשירות המדינה לצמיתות או לתקופה שיקבע;

(11) בצירוף לאמצעי משמעת אחר – פרסום החלטת בית הדין, כולה או מקצתה, באופן שיקבע בית הדין".

העתירה דנה באופן בו יש לפרש וליישם את סעיף 34(6) לחוק המשמעת המסמיך את בית הדין למשמעת של עובדי המדינה להטיל על עובד שהורשע בדין משמעתי אמצעי משמעת מסוג העברה מתפקיד.

בגץ קבע כי ברירת המחדל בהעברת תפקיד זמנית היא החזרה אוטומטית למשרה הקודמת:

"לאחר בחינת לשון סעיף 34(6) לחוק המשמעת, ההיסטוריה החקיקתית, תכליות דיני המשמעת והיבטים מעשיים, מצאתי לקבוע כי העברה ללא הגבלה משמעה העברה לצמיתות, וכי קיימת מעין חזקה לפיה עובד המועבר מתפקידו לזמן מוגבל, זכאי לחזור לתפקידו בתום תקופת ההעברה, וזאת כל עוד בית הדין המשמעתי לא קבע אחרת במסגרת גזר הדין, ולא ניתן לפרש מגזר הדין את כוונת בית הדין בעניין זה".

פסיקה חשובה זו מהווה איזון ראוי בין האינטרסים השונים ומהווה כללים מנחים לסוגיה אשר לא היתה וודאית עד קביעת הלכה זו.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2020

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *