הדרכה ארגונית כהגנה מפני הרשעה פלילית למנהל

כפי שכתבנו והדגשנו בעבר, מרבית חוקי העבודה מטילים חובות על המנהלים, חובות אשר הפרתן מאפשרת אף את הרשעת המנהל בפלילים.

כך לדוגמה קובע חוק הגנת השכר כי: "נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף 25ב, בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – מחצית הקנס הקבוע לאותה עבירה".

הוראות דומות המטילות אחריות על נושאי משרה במקרים בהם המעסיק הפר חובותיו קיימות למכביר במרבית חוק העבודה.

לא רק זאת – המעביד מוחזק כאשם כל עוד לא הוכיח את חפותו, וכלשון הסעיף: "נעברה עבירה לפי סעיף 25ב בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו האמורה בסעיף קטן (ב), אלא אם כן הוכיח שעשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה.".

משמע – אם נעבר עבירה בארגון – נושא המשרה אחראי, גם אם הוא לא היה מעורב בפועל בביצוע העבירה, אלא אם הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה.

תשומת הלב כי האחריות אינה מוטלת רק על המנכ"לים אלא על מי שאחראי על התחום, שכן הגדרת נושא משרה בחוק כוללת: "מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה."

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה (11/7/14) הרשיע בית הדין לעבודה (תיק ת"פ ב"ש 23145-11-11) חברה בגין אי העברת ניכויים ליעדם ואולם החליט לזכות את המנהל.

בין הנימוקים שהביאו לזיכוי המנכ"ל היתה גם העובדה כי המנכ"ל דאג להדריך את המנהלים בארגון, ובלשון בית הדין:

"לנאשם איפוא, לא היתה ידיעה ממשית על ביצוע העבירה, ונותר לבדוק אם יכולה היתה להיות ידיעה כזו, והוא העדיף לעצום עיניים. על רקע עדותו של הנאשם לפיה, העביר למנהלי הסניפים הנחיות, כמו גם מידע בכל הקשור לזכאות עובדים (עמ' 49 שורות 22-30), ועל כך שהמחלקה המשפטית עדכנה את המנהלים בדבר, שינויים באמצעות כנסים והרצאות, הרי שלא ניתן לצפות ממנו, כי ילך ויבדוק לגבי כל עובד ועובד האם סכומים שנוכו משכרו, הגיעו לתעודתם. זהו אינו תפקוד של מנכ"ל חברה בה עובדים 1500 עובדים."

רוצה לומר – בין הכלים אשר עומדים למנכ"ל בכדי למלא את חובת הפיקוח המוטלת עליו, ועל מנת להסיר ממנו אחריות פלילית בגין עבירות בדיני עבודה, נמצאים: הדרכת המנהלים בארגון, עריכת הרצאות, כנסים והשתלמויות על מנת לעדכן את המנהלים בדבר חובותיהם כלפי העובדים והוצאת חוזרים מתאימים.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2014