אזרחות רומנית

מאת עו"ד מיכאלה סויחר (בעלת רישיון לעריכת דין ברומניה ובישראל)

אזרחות רומניה
חוק האזרחות הרומנית 21/1991 קובע כי כל אדם שהיה בעבר אזרח רומניה רשאי לקבל בחזרה את אזרחותו. הוראות חוק זה מעניקות זכות לאלפי יהודי רומניה לשעבר ולבני משפחותיהם לקבל את אזרחותם הרומנית בחזרה וגם את הדרכון הרומני. מתחילת 2007 כאשר רומניה נכנסה כחברה באיחוד האירופי, הדרכון הרומני מהווה דרכון אירופאי. כיום רבים מהישראלים המעוניינים ליהנות מכל היתרונות והטבות אשר הדרכון האירופאי מעניק להם מצליחים להגשים את משאלתם בדרך של השגת הדרכון הרומני.

מי זכאי לאזרחות רומנית?

קבוצה ראשונה-ישראלים אשר נותרו אזרחי רומניה:

הקבוצה הזו מתייחסת לישראלים אשר נותרו אזרחי רומניה, דהיינו אלו שלא ויתרו או שאזרחותם הרומנית לא נשללה מהם וכוללת גם את צאצאיהם שלא נולדו ברומניה אשר אף הם הינם אזרחי רומניה וזכאים לקבל דרכון רומני. במקרה של הקבוצה הראשונה, הזכאות לאזרחות ודרכון רומני מועברת מדור לדור באופן אוטומטי ללא הגבלה של מספר הדורות.

מי שייך לקבוצה הראשונה?

ישראלים ילידי רומניה אשר עלו מרומניה בין המועדים 24.1.1952-7.7.1948 ואשר נותרו אזרחים של רומניה משום שבתקופה זו הדין ברומניה היה מאפשר החזקה בשתי אזרחויות. כתוצאה מכך לא נשללה להם את האזרחות הרומנית ברגע שקיבלו את האזרחות הישראלית.
יודגש כי לגבי אלו שעזבו את רומניה לפני 1950 השלטונות ברומניה אינם תמיד מצליחים לאשר את מעמדם כלפי מדינת רומניה בגלל הקושי באיתור הרישומים הרשמיים מתקופה זו. במקרה כזה, המעוניינים בקבלת האזרחות והדרכון הרומני חייבים לעבור את כל התהליך המפורט למטה כמו הישראלים השייכים לקבוצה השנייה. .

רוב הישראלים אשר שעלו מרומניה בין השנים 1964- 1966.
התקופה הזו אופיינה בעליה גדולה של יהודים אזרחי רומניה. למרות שהיו מקרים שבהם מי שעזב את רומניה בתקופה הזאת נדרש לוותר על אזרחותו אולם הויתורים הללו לא נרשמו במקרים רבים.

הישראלים אשר עזבו את רומניה לאחר 1971 ולא ויתרו על האזרחות הרומנית.
מכיוון שהחוק הרומני שהיה בתוקף בתקופה זו לא התנה את היציאה מרומניה בויתור על האזרחות ,מי שלא ויתר נותר אזרח רומניה.

ילידי רומניה אשר עזבו את רומניה במועדים אחרים מעלו שהוזכרו לעיל ולא ויתרו במפורש על אזרחותם הרומנית חייבים לבדוק את מעמדם כלפי מדינת רומניה בדרך של בקשה לבירור האזרחות הרומנית.

קבוצה שנייה- הישראלים אשר ויתרו או שאזרחותם נשללה
לקבוצה זו שייכים אזרחי רומניה לשעבר אשר שויתרו על אזרחותם או שאזרחותם נשללה מהם שלא מרצונם ואשר יכולים לקבל בחזרה את אזרחותם ביחד עם צאצאיהם (עד דור שלישי, דהיינו עם הילדים והנכדים).

קבוצה שלישית- ילידי שטחים שבזמן לידתם היו בשליטת רומניה

כל הישראלים שהוריהם או סביהם נולדו בבסרביה (כיום מדינת מולדביה) ובבוקובינה (כיום חלק מאוקראינה) בין מרץ 1918 לבין יוני 1940 מכיוון שבתקופה זו השטחים הנ"ל היו שייכים לרומניה.
.

התאזרחות לבעלי אזרחויות זרות אשר עוברים לגור ברומניה
בעל אזרחות זרה יכול לבקש ולקבל אזרחות רומנית אם יעמוד על התנאים הקבועים בחוק האזרחות הרומנית מס' 21/1991 . אדם הנושא אזרחות זרה נדרש לשהות ברומניה לפני הגשת הבקשה 8 שנים. התקופה הנ"ל יכולה להיות מופחתת עד למחציתה במקרים ובתנאים ספציפיים הקבועים בחוק. אם המבקש נשוי או חי ביחד אם בעל אזרחות רומנית אזי הינו נדרש לשהות ברומניה לפחות 5 שנים.
לשם קבלת האזרחות הרומנית נדרשים בעלי אזרחויות זרות להציג ידע מספק בשפה הרומנית ובהוראות החוקה וכן לעבור מבחן בנושא התרבות וההיסטוריה של רומניה.

המסמכים הנדרשים לשם הגשת הבקשה לקבלת אזרחות רומניה
במסגרת תהליך לקבלת האזרחות הרומנית עשוי אדם להידרש להמצאת הטפסים והמסמכים הבאים:

• תעודת לידה מרומניה (לילידי רומניה) או תעודת לידה מישראל (לילידי ישראל)
• תעודת זהות ודרכון ישראלי מקוריים + צילום.
• עותק מתעודת נישואין מקורית.
• תמצית רישום ממשרד הפנים כולל פרטי בן הזוג והילדים.
• תעודת יושר ממשטרת רומניה (תקפה ל – 6 חודשים מיום הנפקתה).
• תעודת יושר ממדינת ישראל – תקפה ברומניה שנה מיום הנפקתה בישראל.
• תעודה המעידה על שינוי שם
• תעודה אשר מתארת את המעמד של המבקש כלפי מדינת רומניה, תעודה מונפקת ע"י הרשויות ברומניה. לשם בירור המעמד יש להמציא לשגרירות הרומנית תעודה ממשרד הפנים המעידה על האזרחות הישראלית של המבקש וכן,במידה שישנה בידי המבקש, תעודת לידה או תעודת מעבר מרומניה.
• לגבי הילדים הקטינים של המבקש יש להמציא תעודות לידה וגם הסכמת ההורים לקבלת האזרחות הרומנית ע"י הילדים הניתנת בפני נוטריון כשהיא מתורגמת לרומנית. כאשר מדובר בילדים אשר מלאו להם 14 שנים יש צורך בהסכמתם לקבלת האזרחות הרומנית אשר תינתן בפני נוטריון או קונסוליה הרומנית במעמד לפחות אחד מהוריהם.
כל מסמך שהונפק מחוץ לרומניה חייב לשאת באישור אפוסטיל ממשרד החוץ של אותה המדינה ולהיות מתורגם לשפה רומנית על ידי נוטריון. התרגום הנוטריוני חייב גם הוא לשאת באישור אפוסטיל מלשכות אפוסטיל בבתי המשפט .

חשוב ביותר כי ילידי רומניה, היינו ההורים או הסבים שנולדו ברומניה, יתאימו את הפרטים הרשומים במסמכים שבישראל לאלו שרשומים במסמכים ברומניה מכיוון שבמקרה של אי התאמה יכול התהליך של קבלת האזרחות להימשך זמן רב או להיתקע.

תהליך קבלת האזרחות הרומנית
המבקש אזרחות רומניה חייב לעמוד בדרישות המפורטות המופיעות בחוק האזרחות הרומנית, בסעיף 8 (b-e):
• התנהגות לויאלית כלפי רומניה
• הינו בן 18 ולמעלה
• אין לו עבר פלילי

אפשר להגיש את הבקשה לקבלת האזרחות הרומנית ישר לרשות הלאומית לענייני אזרחות בבוקרסט או לקונסוליה הרומנית בתל-אביב אשר תעביר את הבקשה ואת כל המסמכים המצורפים לה לרומניה.
כל המסמכים המוגשים נבחנים על ידי הוועדה לענייני האזרחות ובמידה ויימצאו מתאימים מתחיל התהליך של בחינת הבקשה. הועדה תבחן אם המבקש עומד בכל התנאים הקבועים בחוק.לאחר שנקבע כי עומד המבקש בכל הקריטריונים הקבועים בחוק, תועבר הבקשה לנשיא הרשות הלאומית לענייני אזרחות במשרד המשפטים אשר יאשר סופית את הבקשה.
בסוף התהליך יימסר למבקש אישור על קבלת אזרחות רומניה אשר יפורסם בילקוט הפרסומים הרומני (Monitorul Oficial).
על החלטת נשיא הרשות הלאומית לענייני אזרחות לדחות את בקשת המבקש לקבלת אזרחות רומניה ניתן להגיש ערר מינהלי תוך 15 ימים מיום קבלת החלטה לבית הדין לערעורים בבוקרסט. על פסק דינו של בית הדין לערעורים ניתן להגיש ערעור לבית המשפט העליון ברומניה.
תוך 3 חודשים מיום קבלת האישור על המבקש לגשת לשגרירות רומניה ולהישבע אמונים למדינת רומניה. חשוב לציין שאי מתן השבועה במועד ישלול את האזרחות באפון מיידי.
לאחר השבעת האמונים, על המבקש לעדכן את הרשויות ברומניה לגבי כל השינויים שחלו במצבו האישי ממועד לידתו(נישואים, גירושים, שינוי שם וכו'). רק לאחר עדכון הפרטים הנ"ל ניתן יהיה לפנות לשגרירות רומניה ולבקש דרכון רומני.

הדרכון הרומני

הדרכון הרומני הינה ראיה לכך שהמחזיק בו הינו אזרח של מדינת רומניה. אדם לא יכול לקבל דרכון רומני כל עוד לא קיבל אזרחות רומניה. לאחר קבלת החלטת נשיא הרשות הלאומית לענייני אזרחות שעל פיה חודשה או הוענקה האזרחות הרומנית, יוכל האזרח הרומני החדש להגיש בקשה להנפקת דרכון רומני.

המסמכים הנדרשים לשם קבלת דרכון רומני:

• אישור על אזרחות רומניה
• אישור על שבועת אמונים כלפי מדינת רומניה
• תעודת לידה מרומניה (גם לגבי הישראלים- לאחר שכל הפרטים הקשורים למעמד האישי של המבקש נרשמו ו/או עודכנו במרשם האוכלוסין ברומניה)
• תעודת נישואין מרומניה (גם לגבי מי שהתחתן בישראל- לאחר שכל הפרטים הקשורים למעמד האישי של המבקש נרשמו ו/או עודכנו במרשם האוכלוסין ברומניה)
• תעודת זהות ישראלית

כפי שהוזכר לעיל, כל מסמך שהונפק בישראל חייב להיות מתורגם לשפה הרומנית ע"י נוטריון וגם לשאת באישור אפוסטיל.
חיוני ביותר שהשם המופיע על המסמכים המונפקים ע"י הרשויות ברומניה זהה לשם המופיע בלועזית בדרכון הישראלי של המבקש.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2013

דרכון רומני

דרכון רומני- למה כדאי?

מאת עו"ד מיכאלה סויחר (עו"ד בישראל וברומניה)

בשנת 2007 הצטרפה רומניה כחברה לאיחוד האירופאי וכתוצאה מכך, הדרכון הרומני הפך לדרכון אירופאי.

הדין הרומני מאפשר החזקה בדרכונים זרים נוספים מעבר לדרכון הרומני ולפיכך ישראלים רבים, אשר נולדו ברומניה או שלפחות אחד מהוריהם או סביהם נולד שם, יכולים להשיג את האזרחות והדרכון הרומני וכתוצאה מכך ליהנות מכל ההטבות והיתרונות הבלתי מבוטלים אשר הדרכון האירופאי מעניק להם. כפי שנפרט להלן, דרכון רומני פותח בפני ישראלים מגוון רב של אפשרויות אשר לא היו עומדות לרשותם קודם לכך.
ההטבות לבעלי הדרכון הרומני

כיום מספר רב של ישראל פועלים לשם קבלת האזרחות והדרכון של מדינות האיחוד האירופאי ושל רומניה בפרט. הדרכון הרומני מקנה לבעליו זכויות והטבות חשובות וייחודיות אשר לא מוענקות לבעלי הדרכון הישראלי . האוחז בדרכון רומני יכול להתגורר בכל אחד מדינות האיחוד האירופי ללא הגבלת זמן וכן ליהנות מזכויות רבות ומשמעותיות כגון:

א.       תעסוקה בכל רחבי מדינות האיחוד. בעבור הישראלים הצעירים הדרכון הרומני מהווה פתיחת דלת חדשה לשוק העבודה באירופה. לכל אחד מאזרחי האיחוד האירופאי מותר לעבוד בכל אחד ממדינות האיחוד באותם התנאים כשאר האזרחים של אותה המדינה. כמו כן, הם יכולים להילוות על ידי בני משפחתם בלי להתחשב באזרחותם.
ב. שהות ללא הגבלת זמן בכל אחד ממדינות האיחוד האירופאי.

ג. הזדמנויות עסקיות רבות וביניהן רכישת והשכרת נדל“ן במדינות האיחוד האירופאי. לדוגמה, הדרכון רומני מעניק יתרונות משמעותיים עבור יזמי נדל"ן לרבות האפשרות לרכוש זכויות בנדל"ן באופן פרטי ולא באמצעות חברה מקומית. יודגש שכיום הדין הרומני אינו מאפשר רכישת נדל"ן על ידי אנשים פרטים שאינם בעלי דרכון רומני. כיום הדרך היחידה שבה יזם בעל אזרחות זרה רשאי לקנות נדל"ן הינה אך ורק בחסות חברה מקומית. לעומת זאת, ליזם נדל"ן  האוחז בדרכון רומני יהיו אותן זכויות כמו לשאר אזרחי רומניה ויוכל לרכוש נדל"ן בדרכים קלות ופשוטות יותר ולחסוך באופן זו הליך בירוקראטי ארוך ויקר.
ד. לעבור בין מדינות האיחוד האירופאי ללא צורך בויזה וכפועל יוצא, ליהנות מפטור מהמתנות ממושכות ומעייפות בתורי נמלי התעופה במדינות האיחוד האירופאי ומהזכות והנוחות לעבור במסלול המהיר המיועד לאזרחי איחוד האירופאי.
ה. לימודים גבוהים בכל האוניברסיטאות והמכללות ברחבי אירופה בעלויות נמוכות באופן משמעותית משכר הלימודים המשולם בישראל וכן ליהנות ממלגות שונות המוענקות על ידי אוניברסיטאות רבות. יתרה מכן, נחקקו על ידי רשויות איחוד האירופאי חוקים ותקנות שונים שעל פיהם מוכרים התארים במקצעות רבים באופן אוטומטי ברוב מדינות האיחוד האירופאי.

ו. ויזת כניסה לארצות הברית למחזיקי דרכון רומני ((Visa Waiver. בעתיד הלא רחוק, מחזיקי דרכון רומני לא יצטרכו ויזה כדי לנסוע לארצות הברית. כעת החוק האמריקני מאפשר לכל אזרח באחת ממדינות נאט"ו שפועלות ותומכות במלחמה בטרור העולמי להיכנס לארצות הברית מבלי צורך בויזה. רומניה הינה שותפה של ארה"ב במלחמה נגד הטרור העולמי וחייליה משרתים לצד החיילים האמריקאים באזורי מלחמה רבים. לכן צפוי הדרכון הרומני לאפשר למי שאוחז בו כניסה אוטומטית לארצות הברית, ללא צורך בויזה מהשגרירות האמריקאית.

יודגש שככלל, כל מדינות האיחוד האירופאי מעניקות לאזרחיהן זכויות והטבות זהות ולכן גם בעלי הדרכון הרומני יהנו מאותן יתרונות כמו שאר אזרחי אירופה.

אזרחות רומנית – חדש במשרדנו

בימים אלו הצטרפה למשרד עורכי הדין חכם את אור-זך עורכת הדין מיכאלה סויחר. עו"ד סויחר הינה בעלת רישיון לעריכת דין בישראל וברומניה. עו"ד סויחר הינה בעלת השכלה בינלאומית רחבה. נוסף על תואר במשפטים ברומניה הינה בעלת תואר שני במשפטים מהאוניברסיטה הלאומית של סינגפור.

עו"ד סויחר ביצעה את התמחותה במשרדנו וכעת חזרה לאחר מספר שנים ותפקידים באסיה ובכלל זה בתאילנד ובדרום קוריאה.

עו"ד סויחר תרכז את המחלקה הבינלאומית במשרדנו ובכלל זה טיפול בנושאים הקשורים לרומניה ולדין הרומני. בין הנושאים המטופלים על ידה ניתן למצוא טיפול בהשגת אזרחות רומנית והוצאת דרכון רומני.