צוואות הדדיות (תיקון מס' 12) לחוק הירושה, תשס"ה- 2005

באוגוסט 2005 הוסף סע' 8א' לחוק הירושה הדן בעניין צוואות הדדיות. צוואה הדדית ע"פ החוק החדש היא צוואה משותפת של שני מצווים שהינם בני זוג, כאשר ההסדרים שקבע אחד המצווים מבוססים על ההסדרים שקבע המצווה השני ולא היו נערכים לולא נקבעו הסדרים כאמור.

 הבעייתיות לפני התיקון לחוק

עיקרון חשוב בחוק הירושה הינו עיקרון "החופש לצוות". הרציונל העומד מאחורי החוק הינו לאפשר לאדם להיות חופשי לצוות את רכושו לאחר מותו וזאת מבלי להגביל את שיקול דעתו ואת רצונו. לכן, בהתאם לחוק הירושה אסור לאדם לערוך בחייו הסכמים בדבר ירושתו או לוותר על ירושתו טרם מותו. כמו כן אסור לאדם/מצווה לתת מתנה אשר תימסר לאדם אחר לאחר מות המצווה, אלא אם כן הדבר נעשה במסגרת צוואה עפ"י הוראות חוק הירושה.

כמו כן מגביל חוק הירושה הוראות בצוואה אשר מזכות אדם אשר היה נוכח בעת עשייתה ו/או היה עד ו/או לקח חלק אחר בעריכתה וזאת בשל החשש להשפעה בלתי הוגנת בעת עריכת הצוואה.
מגבלות אלו יצרו קושי רב בפני זוגות אשר ביקשו לערוך צוואות הדדיות. בני זוג רבים נוהגים לערוך צוואות בהם כל אחד מהם מצווה את רכושו לבן הזוג ולאחר מכן לילדים. הבעיה נוצרת כאשר בן הזוג לאחר עריכת הצוואה הולך ומשנה את הצוואה כאשר לאור העקרונות האמורים לעיל הוא כאמור חופשי לעשות כן, וזאת אף ללא ידיעת בן הזוג. בעיה נוספת נוצרה כאשר אחד מבני הזוג נפטר ובן זוגו מקבל את כל רכושו ולאחר מכן מתחתן עם בן זוג אחר, משנה את צוואתו, מתכחש להתחייבויותיו הקודמות ומנשל לדוגמה את ילדיו מהנישואים הקודמים. פסיקות סותרות של בתי המשפט יצרו קושי להתמודד עם הבעיה וזוגות רבים ניצבו מול שוקת שבורה.
התיקון לחוק והאפשרות לערוך באופן חוקי צוואות הדדיות

התיקון לחוק מאפשר לבני זוג לערוך צוואות הדדיות תוך הסתמכות האחד על צוואת האחר. צוואות אלו יכולות להיערך במסמך אחד או בשני מסמכים נפרדים שנערכו באותה עת.

ומה קורה כשאחד מבני הזוג מבקש לבטל את צוואתו?

העיקרון אשר עומד בבסיס הצוואה ההדדית הוא ההסתמכות ההדדית בין המצווים, לפיו אין לבטל חד צדדית את הצוואה.
משכך, נקבעו הוראות מיוחדות באשר לאופן ביטול צוואה הדדית הקובעות כי ביטול צוואה הדדית כאשר שני בני הזוג בחיים יכול להיעשות בכפוף לכך כי המבקש לבטל את הצוואה ייתן הודעה בכתב לבן זוגו, המצווה השני. בעת מסירת ההודעה לבן הזוג תתבטלנה אוטומטית, בו זמנית, הצוואות ההדדיות של שני בני הזוג. באופן זה יוכלו שני הצדדים לקבוע את צוואתם כאוות נפשם. 

ביטול צוואה הדדית לאחר מותו של אחד מבני הזוג ייעשה כדלקמן:

באם טרם חולק העזבון של בן הזוג שנפטר, אזי מחויב בן הזוג שבחיים אשר מבקש לבטל הצוואה, להסתלק מעיזבונו של בן הזוג שנפטר וזאת במסגרת מגבלות שנקבעו בחוק גם על ההסתלקות מהעיזבון.

באם חולק העיזבון של בן הזוג שנפטר, אזי מחויב בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו, להשיב את כל שירש עפ"י הצוואה ההדדית מעיזבון בן הזוג שנפטר, ובמידה ואין ביכולתו להשיב את מה שקיבל בדיוק או בלתי אפשרי או בלתי סביר אזי חובה עליו להשיב את שווי המנה או החלק בעיזבון בן הזוג. 
יצוין כי אלו הן הוראות החוק אשר יחולו בהעדר כל קביעה אחרת בצוואה ואולם במידה ובני הזוג מעוניינים, הם יכולים להתנות על סעיפים אלו באשר לאופן ביטול צוואה הדדית ולקבוע הסדרים שונים ובתנאי שאין לרשום הוראה שתמנע לחלוטין שינוי בצוואה ההדדית בעודם בחיים.

  אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

 © כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2006